Przez ponad 2,5 roku fiskus tylko 38 razy przy wydawaniu decyzji rozstrzygnął wątpliwości na korzyść podatnika. Oprócz tego trzykrotnie zrobił to w interpretacjach indywidualnych. Dane za okres od początku 2016 r. do końca lipca 2018 r. podał wiceminister finansów Paweł Cybulski w odpowiedzi na interpelację poselską.
38 decyzji fiskus wydał na korzyść podatników przez 2,5 roku
3 interpretacje indywidualne przyznały w tym czasie rację podatnikowi
Z art. 2a ordynacji podatkowej wynika, że „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Jak to powinno wyglądać w praktyce, wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej z 29 grudnia 2015 r. (nr PK4.8022.44.2015).
Zarówno z niej, jak i z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. wyroku z 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 153/17) wynika, że zasada in dubio pro tributario może być stosowana tylko wtedy, gdy organ podatkowy w konkretnym stanie faktycznym nie może jednoznacznie zinterpretować przepisu mimo prawidłowo przeprowadzonej wykładni. Podatnik musi sam wskazać, czego dotyczy wątpliwość, która miałaby być rozstrzygnięta na jego korzyść. Urzędnicy mogą zakwestionować jego stanowisko i wskazać, że treść przepisu nie budzi wątpliwości albo że dają się one usunąć dzięki zastosowaniu jednej z metod wykładni. Dopiero gdy fiskus dojdzie do wniosku, że można użyć więcej niż jednej wykładni, wybiera tę korzystniejszą dla podatnika.
Zasada in dubio pro tributario znajdzie się także w nowej ordynacji podatkowej. Ma dotyczyć rozstrzygania wątpliwości związanych nie tylko z treścią przepisów, ale też stanem faktycznym sprawy.
Odpowiedź z 19 września 2018 r. wiceministra finansów Pawła Cybulskiego na interpelację poselską nr 25459