W naszej jednostce funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pracownikom, którzy złożyli wnioski, finansujemy z jego środków wyprawki dla dzieci. Mogą oni otrzymać maksymalnie 400 zł przelewem na konto za dokonane wydatki. Są to pierwsze świadczenia, jakie otrzymają pracownicy w tym roku. Jak te wypłaty ująć w księgach?
Świadczenia finansowane z ZFŚS mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, jeśli są spełnione warunki wymienione w tym przepisie. Przede wszystkim ze zwolnienia mogą korzystać tylko świadczenia rzeczowe i pieniężne do kwoty nieprzekraczającej w ciągu roku 1000 zł. W sytuacji przekroczenia tej kwoty należy je opodatkować. Świadczenia w formie bonów, talonów czy innych znaków podlegają w całości opodatkowaniu. Jeśli świadczenia są finansowane z ZFŚS, to nie stanowią one podstawy wymiaru składek społecznych i zdrowotnej. Zwolnienie to przysługuje bez ograniczenia kwotowego. Co istotne, nie można z niego korzystać, jeśli świadczenia zostaną przyznane po równo każdemu pracownikowi, bez zróżnicowania wartości udzielonej pomocy. Warto więc wprowadzić kryterium socjalne i zróżnicować kwoty świadczenia.
Ewidencja może przebiegać następująco. Jednostka przeznacza kwotę na wyprawkę do wypłaty pracownikowi: strona Wn konta – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, strona Ma konta – Inne rozrachunki z pracownikami. Wypłata za wyprawkę dziecka: Wn konta – Inne rozrachunki z pracownikami, strona Ma konta – Rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509).
Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1316).