Jednym z punktów nowej Ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie w 2020 roku, są nowe opłaty za interpretację podatkową. Jeśli przedstawiony przez podatnika stan faktyczny we wniosku wyda się urzędnikom zbyt skomplikowany, wnioskodawca zapłaci więcej. Dziś stawka wynosi 40 złotych, w 2020 zaś – nawet 2 tysiące złotych.

„Przypadki skomplikowanych stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych), będące udziałem tej grupy przedsiębiorców, należy postrzegać jedynie w charakterze wyjątku”- pisze wiceminister finansów Piotr Nowak w odpowiedzi na interpelację posłanki Mirosławy Nykiel. Dodaje tym samym, że w projekcie nowej Ordynacji utrzymano dotychczasową, podstawową wysokość opłaty od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. W dalszym ciągu wniosek o interpretację będzie co do zasady podlegał opłacie w wysokości 40 zł. Opłata za wspólny wniosek będzie stanowiła tak jak dotychczas iloczyn kwoty opłaty od zwykłego wniosku, tj. 40 zł i liczby wnioskodawców składających wspólny wniosek.

„W przypadku wystąpienia w jednym wniosku odrębnych stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych), opłata będzie pobierana jak obecnie od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem wniosku będzie szczególnie skomplikowany stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), zaproponowano podwyższoną opłatę od wniosku w wysokości 2000 zł” – informuje MF.

Kto oceni stopień skomplikowania stanu faktycznego?

Wszystko zależy od oceny Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Decydujące znaczenie będzie miała treść wniosku zainteresowanego i opisane w nim zagadnienie wymagające interpretacji organu. Urzędnik będzie miał obowiązek dołączyć do treści postanowienia stosowne uzasadnienie ewentualnego podwyższenia stawki za interpretację. Podatnik będzie mógł jednak złożyć zażalenie, jeśli nie zaakceptuje decyzji organu. Złożenie zażalenia na postanowienie w sprawie ustalenia podwyższonej opłaty nie będzie wstrzymywało postępowania w sprawie wydania interpretacji.

Dlaczego opłaty idą w górę?

MF tłumaczy, że wysokość opłat musi mieć związek z charakterem zagadnienia przedstawionego we wniosku o interpretację. „Przygotowanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do szczególnie skomplikowanego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) wymaga niewspółmiernie dużego nakładu pracy w porównaniu do przypadków mniej złożonych” – pisze Piotr Nowak. Podkreśla, że podwyższona opłata ma charakter wyjątkowy, gdyż w większości przypadków stany faktyczne przedstawione we wnioskach nie są na tyle skomplikowane, by podlegały wyższej opłacie.

Koszty sporządzenia interpretacji: Liczba interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydanych w 2017 r. wyniosła 25 718. Kwota wydatków Krajowej Informacji Skarbowej (powiększonych o wydatki Biur Krajowej Informacji Podatkowej) to ponad 72 mln zł.

Co dają interpretacje?

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apeluje do rządu o uproszczenie przepisów podatkowych. Wskazuje tym samym, że sama instytucja interpretacji indywidualnych ma jedynie łagodzić skutki niejednoznaczności przepisów prawa podatkowego. „System interpretacji podatkowych w Polsce wymaga daleko posuniętej reformy, ponieważ w aktualnym kształcie nie gwarantują one podatnikom odpowiedniego zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami zmiany albo uchylenia interpretacji” – czytamy w komunikacie ZPP.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. W związku z powyższym, interpretacje nie mają charakteru wiążącego. Prawo podatkowe nie nakłada bowiem na urzędnika wymogu zastosowania się do wykładni przedstawionej w interpretacji. Funkcja ochronna ogranicza się zatem do zwolnienia podatnika z odpowiedzialności celno-skarbowej.

„W polskim systemie prawnym interpretacja indywidualnagwarantuje ochronę obejmującą kwotę podatku wynikającego z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Stąd wydaje się uzasadnione, że szczególnie skomplikowane zapytania powinny podlegać opłacie wyższej niż standardowa”- czytamy w odpowiedzi wiceministra finansów.

Odpowiedź wiceministra Leszka Skiby na interpelację nr 25189 posłanki Małgorzaty Pępek
Odpowiedź wiceministra Piotra Nowaka na interpelację nr 26126 posłanki Mirosławy Nykiel