PORADA

Koszty związane z budową środka trwałego zwiększają jego wartość. Mogą też zaistnieć zdarzenia, które tę wartość pomniejszą. W związku z tym czytelnik zwrócił się do GP z pytaniem, czy przyznana w trakcie budowy nagroda dla najładniej zapowiadającej się budowli będzie zmniejszała wartość środka trwałego?

Halina Koniecka-Maliszewska, dyrektor ds. badań sprawozdań finansowych PricewaterhouseCoopers, wyjaśnia, że wyceny środków trwałych reguluje art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Stanowi on, że środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, w zależności od sposobu pozyskania obiektu. Zarówno cena nabycia, jak i koszt wytworzenia mają swoje ustawowe definicje określające, jakiego typu wydatki można zaliczyć do każdej z wymienionych kategorii.

Jak twierdzi ekspert wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie środków trwałych mogą być pomniejszane udzielonymi przez sprzedawców dóbr i usług upustami, rabatami i innymi tego typu zmniejszeniami cen. Wszelkiego rodzaju odzyski mogące powstać w procesie wytwarzania środka trwałego także korygują poniesione koszty i stanowią o obniżeniu wartości obiektu.

- Nagroda przyznana za urodę obiektu nie powinna - z punktu widzenia przepisów rachunkowych regulujących zagadnienia wyceny - być brana pod uwagę przy ustalaniu wartości budowanego środka trwałego - twierdzi Halina Koniecka-Maliszewska.

Rozmówczyni wyjaśnia, że nagroda nie jest elementem ceny jakiegokolwiek dobra bądź usługi niezbędnych do realizacji budowy, nie ma bezpośredniego ani pośredniego powiązania z konkretnym wydatkiem, bez poniesienia którego obiekt nie mógłby powstać, nie byłby kompletny i zdatny do użytku.