Gmina, która wybudowała targowisko wiejskie, podpisała z zainteresowanymi podmiotami umowy odpłatnej dzierżawy stanowisk handlowych. Musiała więc odprowadzać z tego tytułu VAT. Pobierała też opłatę targową.
Od podatku należnego z tytułu odpłatnej dzierżawy chciała odliczać VAT wynikający z faktur dokumentujących wydatki na budowę targowiska.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że prowadzenie targowisk to zadanie własne gminy, bo ma na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Nie zgodził się więc z tym, że targowisko jest wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych. Stwierdził, że skoro gmina prowadzi na targowisku działalność podlegającą VAT i zadania własne, to będzie mogła odliczyć VAT jedynie w części, w jakiej poniesione wydatki posłużyły działalności opodatkowanej.
Nie zgodził się z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Orzekł, że gmina może odliczyć cały VAT związany z budową targowiska, bo jest ono w całości wykorzystywane do celów działalności gospodarczej. Nie służy bowiem do poboru opłaty targowej czy podatku od nieruchomości, ale do czerpania dochodów z dzierżawy oraz z odpłatnej rezerwacji miejsc handlowych.
Sąd wyjaśnił, że pobór opłaty targowej nie ma związku z wydzierżawianiem nieruchomości, ale z dokonywaniem sprzedaży na targowisku. Zwrócił też uwagę, że pobieranie opłaty targowej jest niezależne od należności za korzystanie z urządzeń targowych czy konieczności ponoszenia opłat za usługi świadczone przez prowadzącego targowisko (art. 15 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
Taki sam wniosek płynie z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lutego 2018 r. (sygn. akt I FSK 2113/15) oraz z 15 maja 2018 r. (sygn. akt I FSK 990/16).
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Szczecinie z 2 sierpnia 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 432/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia