Jak przesłać pliki JPK na żądanie? Jakie są konsekwencje nieprzekazania danych? Na te i inne pytania odpowiadamy w poradniku DGP.

Jak przekazać JPK na żądanie

Jeśli przedsiębiorca prowadzi księgi podatkowe i wytwarza dowody księgowe w formie elektronicznej może:
1. użyć bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK;

2. skorzystać z bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma. Możliwość ta dotyczy tylko struktury JPK_FA i JPK_VAT i jest przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących jednosobową działalność gospodarczą.

3. przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej;

4.Urzędnik prowadzący sprawę po bezpośrednim otrzymaniu plików JPK na nośnikach danych musi spisać protokół zawierający informacje o przekazanych plikach (np. rozmiar, sumy kontrolne, format, data utworzenia). Dokument ten następnie podpisuje osoba, która przekazuje dane, a także urzędnik.

Uwaga! Nośnik z plikami JPK można także wysłać pocztą tradycyjną. Wówczas urzędnik spisze adnotację służbową z informacjami o plikach JPK przesłanych pocztą.

Ważne! JPK na żądanie nie przekazuje się e-mailem.

5. utworzyć strukturę JPK przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line.
Jeśli już taki program jest wykorzystywany, to trzeba sprawdzić, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK lub czy można bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0.
Ważne: Jeśli prowadzisz księgi podatkowe i wytwarzasz dowody księgowe w formie papierowej – przekazujesz je w formie papierowej. Nie masz obowiązku przetworzenia ich na format JPK. Jednak w takim przypadku czynności sprawdzające lub kontrola będą trwać dłużej.

Jak podpisać JPK na żądanie

Jeśli przekazujesz JPK na żądanie za pomocą aplikacji Klient JPK 2.0 lub programu księgowego/komercyjnych aplikacji on-line, to możesz użyć jednego z dwóch podpisów:
• profilu zaufanego, czyli bezpłatnego podpisu elektronicznego, który możesz założyć niemal w każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji;
• kwalifikowanego podpisu elektronicznego, czyli płatnego elektronicznego podpisu służącego do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN.

Ważne!
W przypadku przesłania żądanych plików JPK za pomocą aplikacji Klient JPK 2.0 lub programu księgowego/komercyjnych aplikacji on-line otrzymasz, po prawidłowej weryfikacji struktury logicznej oraz poprawności danych i podpisu elektronicznego, urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

Jakie są konsekwencje nieprzekazania JPK na żądanie?

W przypadku jednolitego pliku kontrolnego stosuje się m.in. art. 80 par. 1 ustawy – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2226). Przepis ten wyznacza wysokość kary grzywny za niezłożenie w terminie informacji podatkowej. JPK_VAT czy JPK na żądanie jest właśnie taką informacją nieprzekazanie w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe.

Sankcje finansowe
W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się motywy działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.
W praktyce o kwalifikacji czynu jako przestępstwa skarbowego albo wykroczenia skarbowego może decydować to, czy całkowicie zlekceważono obowiązek przekazania danych w formacie JPK i nie podjęto żadnych działań aby je przekazać bądź uchylano się od tego obowiązku, czy też podjęto takie działania, ale nie zdążono przekazać JPK we wskazanym terminie.

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. jest to:
• od 210 do 4200 zł (kara nałożona mandatem),
• od 210 do 21 000 zł (kara nałożona nakazem sądu),
• od 210 do 42 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).


Wysokość grzywny ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.
Karą za przestępstwo skarbowe jest grzywna, która może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2018 r. wynosi od 70 zł do 28 000 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Obecnie jest to:
• od 700 do 5 600 000 zł (kara wymierzona nakazem sądu),
• od 700 zł do 20 160 000 zł (kara wymierzona wyrokiem sądu).


Kara porządkowa
Jeśli nie udostępniono JPK w wyznaczonym terminie (określonym w prawidłowym wezwaniu), można zostać ukaranym (podatnik lub jego pełnomocnik) karą porządkową w wysokości do 2800 zł.

Kara porządkowa może zostać również nałożona na osobę, której zlecono prowadzenie lub przechowanie ksiąg podatkowych lub dokumentów będących podstawą zapisów w tych księgach (np. biura rachunkowe).

UWAGA na błędy przy wysyłaniu JPK_VAT
Przy wysyłaniu jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT) pojawiają się błędy. Dlatego Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat wyjaśniający, jak poprawnie go wypełniać. Chodzi o transakcje objęte procedurą tzw. "odwrotnego obciążenia" oraz wprowadzanie do JPK_VAT danych z faktur

Transakcje objęte procedurą tzw. odwrotnego obciążenia
Kupujący, który wykazuje w JPK_VAT dostawę towarów lub świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca [*]:
• w części sprzedażowej wypełnia odpowiednio pola: K_34 – kwota netto i K_35 – VAT;
• po obydwu stronach – tj. zarówno w części sprzedażowej, jak i zakupowej – wpisuje dane swojego kontrahenta, jako rzeczywistej strony transakcji i wystawcy konkretnej faktury. W polach obowiązkowych wskazuje: NIP, nazwę i adres kontrahenta oraz numer dowodu sprzedaży wystawionego przez tego kontrahenta.


Wprowadzanie do JPK_VAT danych z faktur
Podczas wypełniania informacji JPK_VAT należy zwrócić szczególną uwagę na wpisywanie poprawnych danych w polach, które odnoszą się do numeru i daty wystawienia faktury oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta:
• w polach „DowodSprzedazy”, „DowodZakupu” należy wprowadzić cały numer dowodu sprzedaży. Dla konkretnej faktury u dostawcy jak i u nabywcy powinien być to ten sam numer faktury;
• w polu „DataWystawienia” dostawca wskazuje datę wystawienia dowodu sprzedaży, natomiast w polu „DataZakupu" nabywca wskazuje datę wystawienia dowodu zakupu. Dla konkretnej faktury „DataZakupu” wykazana w JPK_VAT nabywcy musi być zgodna z datą, która jest wykazana w polu „DataWystawienia" w JPK_VAT dostawcy;
• w polach „NrKontrahenta" jak i „NrDostawcy” należy wpisać dokładny numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W przypadkach, w których zgodnie z ustawą podanie numeru nie jest wymagane, należy wpisać „brak”.[*] zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018, poz. 62 i 1075)