Producenci e-papierosów muszą przygotować się na nowe obowiązki w związku z planem objęcia tych towarów podatkiem akcyzowym. Od 2019 roku poniosą oni także koszty legalizacji zbiorników do magazynowania płynu do papierosów elektronicznych.

Najnowsze rozporządzenie Ministra Finansów definiuje zbiorniki, w jakich magazynowany będzie płyn do e-papierosów. Akt jest uzupełnieniem do noweli ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którą od 1 stycznia 2019 r. płyn do papierosów elektronicznych będzie opodatkowany akcyzą, a co za tym idzie, stanie się wyrobem akcyzowym.

„Z punktu widzenia kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych również magazynowanie w składach podatkowych produktu gotowego w postaci płynu do papierosów elektronicznych powinno odbywać się w zalegalizowanych zbiornikach”- czytamy w uzasadnieniu.

Biorąc pod uwagę stawkę podatku akcyzowego (0,50 zł/ml) - w myśl rozporządzenia - niezbędne jest zastosowanie zbiorników pomiarowych, które umożliwią pomiar ilości wyprodukowanego gotowego wyrobu. Ustawodawca uzasadnia, iż brak zalegalizowanych zbiorników stanowiłby utrudnienie dla właściwego sprawowania kontroli celno-skarbowej oraz ustalenia w jej wyniku prawidłowej podstawy opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego.

Najnowsze rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego rozszerza obowiązujące regulacje o następujące punkty:

  •  w składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca wyłącznie na magazynowaniu płynu do papierosów elektronicznych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, magazynowanie tego płynu odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie odrębnych przepisów
  • w składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca na produkcji płynu do papierosów elektronicznych, magazynowanie gotowego płynu odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie odrębnych przepisów,
  •  za zbiorniki służące do magazynowania gotowego płynu do papierosów elektronicznych uznawane są zbiorniki, w których magazynowany jest płyn do papierosów elektronicznych w takim stopniu przetworzenia, w którym może być wyprowadzany ze składu podatkowego do odbiorcy nawet, jeśli jego część zostanie wykorzystana w procesach produkcyjnych w składzie podatkowym.

Wprowadzenie nowych regulacji wiąże się z koniecznością poniesienia przez przedsiębiorców, którzy po 1 stycznia 2019 r. zamierzają produkować lub magazynować płyn do papierosów elektronicznych w składzie podatkowym, kosztów związanych z zalegalizowaniem zbiorników do magazynowania gotowego płynu do papierosów elektronicznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego