Czy należność za wykonaną usługę w kwocie netto, w ramach mechanizmu podzielonej płatności, może być przelana nie na rachunek wykonawcy, lecz na konto banku jako zabezpieczenie jego kredytu?

„Wykonawca zwraca się do gminy z prośbą, aby należności za wykonywane roboty w ramach prowadzonej przez gminę inwestycji przelać na konto bankowe jako zabezpieczenie kredytu. Czy może wówczas przekazać do banku kwotę netto celem zabezpieczenia kredytu, a na rachunek VAT wykonawcy tylko podatku VAT z każdej faktury?”- pyta poseł Adam Ołdakowski w piśmie do resortu finansów.

Zgodnie z założeniem funkcjonującego od 1 lipca mechanizmu split payment, płatność dzielona jest na część odpowiadającą kwocie podatku VAT wykazanej na fakturze, która trafia na specjalny rachunek VAT i na kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży netto wykazanej na fakturze, która jest co do zasady przekazywana na rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem VAT.

„Płatność tę nabywca realizuje z wykorzystaniem komunikatu przelewu, za pomocą którego może dokonać płatności całości lub części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wykazanej na fakturze, całości lub części kwoty odpowiadającej kwocie podatku wykazanej na fakturze, a nawet dokonać tylko płatności kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT wykazanej na fakturze”- czytamy w odpowiedzi wiceministra Pawła Gruzy.

Jak dodaje, to podatnik decyduje jaką część należności wynikającej z otrzymanej faktury ureguluje z zastosowaniem MPP. Przelew części kwoty nieobjętej MPP może być dokonany w dowolny sposób, tj. na rachunek rozliczeniowy sprzedającego towar lub usługę lub na inne wskazane konto. Jak dodaje MF, przepisy regulujące stosowanie MPP nie ograniczają swobodnego kształtowania zasad realizacji transakcji między kontrahentami.

Odpowiedź Pawła Gruzy na zapytanie nr 7768 w sprawie dokonywania transakcji w ramach split payment