Obudowa wyrobisk górniczych to konstrukcja oporowa wymieniona wprost w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, a zatem opodatkowana od wartości – uznał NSA.Inaczej orzekł w sprawie przenośników taśmowych (typu Gwarek) służących do transportu węgla w kopalni. Stwierdził, że opodatkowane są tylko części budowlane przenośnika, a więc jego fundamenty. Przyznał tu rację Kompanii Węglowej.
Nie zgodził się ze spółką co do braku opodatkowania obudów. Kompania uważała, że są to urządzenia techniczne związane z wyrobiskiem górniczym i jemu służące. Skoro więc wyrobisko nie jest opodatkowane (o czym przesądził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 września 2011 r., sygn. akt P 33/09), to tak samo jest z urządzeniami, które są z nim związane.
Innego zdania byli prezydent miasta oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w Katowicach. Stwierdzili, że obudowy są konstrukcjami oporowymi wymienionymi jako samodzielna budowla w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). W efekcie są one opodatkowane podatkiem od nieruchomości od ich wartości.
Organy uznały, że przenośniki taśmowe są urządzeniami technicznymi związanymi z obiektem budowlanym. Fundament wraz z częścią ruchomą przenośnika tworzą całość techniczno-użytkową z instalacjami. Jest więc w całości opodatkowany jako budowla – stwierdziło SKO.
Tego samego zdania był WSA w Gliwicach. Zwrócił uwagę, że zgodnie z wyrokiem TK z 13 września 2011 r. (sygn. akt P 33/09) za opodatkowane budowle można uznać jedynie:
  • budowle wymienione w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, w innych jej przepisach i w załączniku do niej, będące wraz z instalacjami i urządzeniami obiektem budowlanym, czyli pod warunkiem, że stanowią one całość techniczno-użytkową;
  • urządzenia techniczne wskazane w art. 3 pkt 9 prawa budowlanego, innych przepisach ustawy lub w załączniku do niej.
TK dodał, że jeśli obiekty i urządzenia znajdujące się w wyrobiskach nie zostały wymienione w prawie budowlanym, trzeba ustalić, czy mogą być urządzeniami budowlanymi w rozumieniu prawa budowlanego. Jeśli są, należy je opodatkować jako budowle.
WSA zgodził się więc z organami, że obudowy wyrobiska należy zaliczyć do konstrukcji oporowych, które zostały wymienione w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego jako budowle. Uznał też, że budowlą jest przenośnik. Podatek jest więc należny od jego fundamentu i od części mechanicznej, bo razem tworzą całość techniczno-użytkową – orzekł.
Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z tym częściowo. – Nie ma wątpliwości, że obudowy wyrobiska stanowią konstrukcje oporowe wymienione wprost w prawie budowlanym – podkreślił.
Innego zdania NSA był w kwestii przenośników taśmowych. Orzekł, że opodatkowane są jedynie jego części budowlane, czyli fundamenty. Urządzenia transportera nie są natomiast budowlami – stwierdził sąd.
NSA odstąpił od swojego stanowiska z wyroku z 4 stycznia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3608/14). Orzekł wtedy, że przenośniki i urządzenia stanowią całość techniczno-budowlaną, a więc w całości są opodatkowane.

orzecznictwo

Wyroki NSA z 14 sierpnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2205/15, II FSK 2206/15.