Przy sprzedaży pojazdów drogowych w Polsce kwotę opłaty rejestracyjnej wlicza się do podstawy, od której nalicza się należny VAT. Zdaniem Komisji Europejskiej jest to niezgodne z przepisami unijnymi.

Zgodnie z polską ustawą o VAT podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Trybunał opowiedział się już w podobnej sprawie (C-98/05) dotyczącej duńskiej opłaty za rejestrację samochodu. Uznał wtedy, że w przypadku umowy sprzedaży, w ramach której sprzedający dostarcza pojazd zarejestrowany, którego cena zawiera opłatę rejestracyjną uiszczoną przed dostarczeniem pojazdu, kwota tej opłaty nie może być wliczana do podstawy VAT należnego z chwilą sprzedaży pojazdu. W uzasadnieniu stwierdził, że jest to niezgodne z prawem unijnym, gdyż opłatę rejestracyjną płaci się z tytułu rejestracji pojazdu, a nie z powodu jego sprzedaży oraz dlatego, że sprzedający płaci go w imieniu kupującego.

Komisja Europejska jest zdania, że opłata rejestracyjna pobierana w Polsce jest taka sama jak opłata duńska, czyli jednorazowa opłata pobierana przy nabyciu pojazdu silnikowego lub warunkująca używanie takiego pojazdu na terytorium danego państwa członkowskiego. Komisja uznała, że kryteria ustanowione przez ETS wyrokiem w sprawie C-98/05 muszą być stosowane również w odniesieniu do podatków za zarejestrowanie pojazdu pobieranych w Polsce.

W Polsce podstawą użytkowania pojazdu jest dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Rejestracja pojazdu jest uzależniona od wniesienia opłaty ewidencyjnej. Polska została już w 2007 roku ostrzeżona przez Komisję Europejską, że brak zmiany przepisów dotyczących wliczania kwoty podatków rejestracyjnych do podstawy VAT przy sprzedaży pojazdów drogowych doprowadzi do wniesienia skargi. Polska nie dokonała odpowiednich zmian legislacyjnych i w związku z tym Komisja zdecydowała się skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

22 proc. wynosi VAT od sprzedaży samochodów