Wszystkie samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej przez podatników VAT dają prawo do pełnego odliczenia podatku, zarówno od nabycia aut, jak i paliwa do nich. Może to skutkować miliardowymi zwrotami VAT.
ANALIZA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w sprawie spółki Magoora, którą zajmował się już Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
- Sąd stwierdził, że wszystkie samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej przez podatników VAT dają prawo do pełnego odliczenia podatku zarówno od nabycia aut, jak i paliwa do nich. W konsekwencji wszyscy podatnicy mogą odliczać VAT, i to od 1 maja 2004 r. - komentuje Zbigniew Liptak, doradca podatkowy z Baker & Mckenzie reprezentujący spółkę Magoora.
O jaką kwotę toczy się gra? Przyjmując w uproszczeniu, że w działalności gospodarczej rocznie jest wykorzystywanych 150 tys. aut, to za pięć lat (do upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego) daje to liczbę ponad 700 tys. Może to oznaczać konieczność zwrotu podatnikom nawet 12 mld zł podatku. Dochodzi tu jeszcze VAT od paliwa, który też będzie dawał kwotę kilku miliardów złotych.

Bez podziału

Zdaniem ekspertów krakowski WSA zajął bardzo odważne stanowisko. Elżbieta Choina-Łucjan, menedżer w Ernst & Young w Krakowie, wskazuje, że sąd podkreślił, że podział samochodów na osobowe i ciężarowe jest bez znaczenia dla prawa do odliczenia VAT, a jedynym kryterium, jakie należy brać pod uwagę, jest związek wydatków na samochody czy paliwo z prowadzoną działalnością. Na uwagę zasługuje też uznanie przez sąd interpretacji MF stanowiącej odpowiedź na styczniowy wyrok ETS za niezgodną z konstytucyjną zasadą prawidłowej legislacji.
Również Tomasz Olkiewicz, partner, radca prawny MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, zwraca uwagę, że sąd stanął na stanowisku, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje też w przypadku nabycia paliwa do wszystkich samochodów wykorzystywanych w opodatkowanej działalności gospodarczej, w tym także do samochodów osobowych (a nie tylko pojazdów, które do 30 kwietnia 2004 r. były uważane za samochody ciężarowe).
- Oznacza to w praktyce, że wszyscy podatnicy wykorzystujący samochody do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT mogliby odzyskać VAT od zakupu paliwa za lata poprzednie. Dotyczyłoby to nie tylko paliwa do samochodów z homologacją ciężarową, lecz także wszystkich samochodów, w tym osobowych - dodaje Tomasz Olkiewicz.

Korzyści dla podatników

Wyrok jest bardzo korzystny dla podatników i jeśli pozostanie w mocy - jak podkreśla Elżbieta Choina-Łucjan - otwiera drogę do ubiegania się o zwrot nieodliczonego VAT dotyczącego wszystkich samochodów użytkowanych przez podatników VAT w toku prowadzonej działalności (pod warunkiem istnienia związku między poniesionymi wydatkami a sprzedażą opodatkowaną).
- Jeśli urzędy skarbowe będą musiały zgodnie z interpretacją WSA w Krakowie zwracać VAT od paliwa do wszystkich samochodów - skutki budżetowe będą znacznie wyższe niż szacowane pierwotnie przez Ministerstwo Finansów. Należy się więc spodziewać złożenia przez ministra skargi kasacyjnej do NSA, co oddali ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii - tłumaczy Tomasz Olkiewicz.
Wyrok zapadł w jednostkowej sprawie i nie wiąże organów podatkowych, lecz można przypuszczać, że w podobnych sprawach - jeśli trafią one do sądu - zapadną podobne rozstrzygnięcia.
- Wyrok WSA w Krakowie nie jest prawomocny. Ostatecznie zapewne sprawę rozstrzygnie NSA, rozpatrując skargę kasacyjną - podsumowuje Zbigniew Liptak.
Tego samego dnia WSA w Warszawie orzekł (sygn. akt III SA/Wa 298/09), że stosowanie ograniczeń w prawie do odliczenia VAT od paliwa do samochodów z kratką jest możliwe tylko, jeśli takie ograniczenia były stosowane przed akcesją Polski do Unii Europejskiej.