JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Spółka w okresie od czerwca 2005 r. do czerwca 2008 r. na podstawie umowy leasingu operacyjnego użytkowała samochód osobowy. W czerwcu 2008 r. zgodnie z obowiązującymi w tych okresach przepisami spółce przysługiwało jedynie prawo częściowego odliczenia VAT wykazywanego w otrzymywanych fakturach z tytułu opłat leasingowych. W czerwcu 2008 r. po zakończeniu umowy leasingu spółka wykupiła samochód od leasingodawcy, a następnie w lipcu 2008 r. samochód sprzedała. Przy sprzedaży samochodu spółka zastosowała stawkę VAT 22 proc. Czy spółka zastosowała właściwą stawkę?

ODPOWIEDŹ IZBY: Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust.1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z par. 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i ust. 5 ustawy o VAT, jeżeli samochody i pojazdy te są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przez towary używane rozumie się pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. W tej definicji ustawodawca mówi o okresie używania przez podatnika, a nie o formie własności. Dlatego też do okresu używania przez podatnika wlicza się okres eksploatacji samochodu w ramach leasingu operacyjnego.

W analizowanej sytuacji spółka dokonała wykupu samochodu osobowego, będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego, od którego przysługiwało prawo do odliczenia VAT w wysokości 60 proc. i nie więcej niż 6 tys. zł. Ponadto zbywany samochód spełniał definicję towaru używanego, bowiem w trakcie trwania leasingu był on użytkowany dłużej niż pół roku, a jak wspomniano, okres eksploatacji samochodu w czasie trwania umowy leasingu operacyjnego należy wliczać do okresu używania samochodu.

Spółka przy opisanej transakcji sprzedaży mogła traktować samochód jako towar używany i tym samym miała prawo do zastosowania zwolnienia od VAT.

Interpretacja indywidualna dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 7 kwietnia 2009 r. (nr IPPP1-443-221/ 09-2/PR)