Przedsiębiorca, który odnotował spadek dochodów, musi na wezwanie fiskusa wytłumaczyć, co wpłynęło na gorszą kondycję finansową firmy. Liczba wezwań do złożenia wyjaśnień rośnie. W 2017 roku do firm wpłynęło 475 pism.

„Przedsiębiorcy otrzymują wezwania, w których są zobowiązywani, pod groźbą kary, do złożenia wyjaśnień w sprawie spadku dochodów. Czy przedsiębiorca ma obowiązek tłumaczenia się np. z gorszej koniunktury branżowej czy indywidualnej, wzrostu kosztów, inwestycji, nietrafionego kontraktu bądź skutków zmian prawnych ograniczających swobodę działalności gospodarczej itd.?” – pytają posłanki Maria Małgorzata Janyska i Krystyna Sibińska w interpelacji do Ministerstwa Finansów.

Podstawę prawną do tego typu wezwań wyznacza Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art., 155 aktu, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy, organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego. Fiskus zwróci się z żądaniem złożenia wyjaśnień celem sprawdzenia terminowości składania deklaracji czy też wpłacania podatków.