Problem z egzekwowaniem obowiązku wystawienia PIT-8C pojawia się w odniesieniu do niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych określonych w art. 30b ustawy o PIT, tj. m.in. papierów wartościowych czy udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Obowiązek ten określa art. 39 ust. 3 ustawy o PIT. O ile w przypadku dochodów z tytułu transakcji giełdowych wypłaconych podatnikowi przez biura maklerskie sytuacja jest czytelna, o tyle w odniesieniu do innych źródeł przychodów przepisy o PIT nie precyzują kręgu podmiotów, na których ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Niezłożenie w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej jest zagrożone karą grzywny na podstawie art. 80 par. 1 kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.). Interpretacja tego przepisu w odniesieniu do PIT-8C jest jednak problematyczna. Marek Kozaczuk, radca prawny w kancelarii Dewey & LeBoeuf, tłumaczy, że k.k.s. nie formułuje własnej definicji informacji podatkowej, lecz wprost odsyła w tym zakresie (art. 53 par. 30 k.k.s.) do przepisów Ordynacji podatkowej. Określenie informacja podatkowa ma na gruncie przepisów k.k.s. ma takie znaczenie, jakie nadano mu w Ordynacji podatkowej.

Informacjami podatkowymi, o których mowa w art. 80 par. 1 k.k.s. są zatem wyłącznie te informacje, które zostały określone przepisami Ordynacji podatkowej (art. 82-85). Ekspert zaznacza, że rozszerzająca wykładnia pojęcia informacji podatkowej i rozciągnięcie znaczenia tego pojęcia na imienne informacje, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o PIT, byłaby oparta na analogii na niekorzyść sprawcy.

- Taki sposób wykładni przepisów prawa karnego jest niedopuszczalny - dodaje.

Do kwestii odpowiedzialności karnej skarbowej przy niewystawianiu PIT-8C odniósł się również w wyroku WSA w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 1543/06). Sąd stwierdził, że w sytuacji gdy za niedopełnienie danego obowiązku nakładana jest odpowiedzialność karna, hipoteza normy prawnej określająca podmioty zobowiązane do wykonania tego obowiązku powinna być określona w sposób niebudzący żadnych wątpliwości interpretacyjnych.

Podstawą odpowiedzialności karnej za nieskładanie w terminie deklaracji, a w tym imiennych informacji w omawianej kwestii, nie będzie również art. 79 par. 2 k.k.s. (wykroczenie skarbowe), bowiem podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 ustawy o PIT nie są płatnikami.

Ważne!

Deklaracje to zgodnie z Ordynacją podatkową również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci