Użytkownik wieczysty, który po wyroku sądu dopłacił różnicę w opłatach, odlicza ten wydatek na bieżąco od przychodu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sąd podkreślił, że dodatkowa należność staje się wymagalna dopiero po wyroku sądu, zatem korygowanie kosztów wstecz byłoby nieuzasadnione.
Chodziło o spółkę, która w latach 2011–2014 uiszczała opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości pierwotnie ustalonej przez prezydenta Wrocławia. Prezydent postanowił jednak je podnieść i w tym celu w 2010 r. do spółki wysłał oświadczenie o wypowiedzeniu opłaty rocznej wraz z ofertą przyjęcia nowej jej wysokości.
Dla spółki podwyżka była jednak za duża. Dlatego firma odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, a gdy okazało się to bezskuteczne, złożyła pozew do sądu powszechnego. Pod koniec 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu potwierdził, że opłaty za lata 2011–2014 mogły być wyższe.
Spółka dopłaciła zatem w 2015 roku brakującą kwotę wraz z odsetkami za zwłokę.
Uważała, że wydatek ten powinna ująć jednorazowo w roku, w którym dopłaciła różnicę. Fiskus natomiast żądał korekt w CIT za poszczególne lata.
Spółka argumentowała, że obowiązek zapłaty dodatkowych kwot nie wynikał z błędu, ani z niedopatrzenia, tylko powstał w związku z uprawomocnieniem się wyroku sądu. Podkreśliła, że od 2016 r. ustawodawca wprowadził zasadę, iż korekty kosztów podatkowych są ujmowane na bieżąco, chyba że są wynikiem błędów rachunkowych albo innych oczywistych omyłek.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu tłumaczył jednak, że skoro opłaty za poszczególne lata są wyższe, to trzeba skorygować zapisy za te lata. Zarówno WSA we Wrocławiu, jak i NSA przyznały rację spółce. Przywołały uchwałę Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2005 r. (sygn. akt III CZP 37/05), z której wynikało, że ustalona przez sąd opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego staje się wymagalna, w części przewyższającej opłatę dotychczasową, po uprawomocnieniu się wyroku.
– W związku z tym dodatkowa należność powinna zostać ujęta w kosztach na bieżąco – uzasadniła wyrok NSA sędzia Jolanta Sokołowska.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 6 lipca 2018 r., sygn. akt II FSK 1808/16.