Podatnik posiadał udziały w spółce z o.o. W 2008 roku sprzedał te udziały innej spółce.

- Czy spółka nabywająca te udziały powinna wystawić mi informację podatkową dotyczącą tej transakcji - pyta pan Piotr z Warszawy.

Tak. Obowiązek wystawienia PIT-8C może dotyczyć podmiotów, które są stroną umowy zbycia udziałów, jeżeli są osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o PIT w odniesieniu do dochodu z odpłatnego zbycia udziałów obowiązek sporządzenia imiennej informacji według ustalonego wzoru o wysokości tego dochodu ciąży na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach prawnych i ich jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Przepis ten nie rozstrzyga, czy PIT-8C wystawiają wyłącznie podmioty, które, tak jak w przypadku domów maklerskich, pośredniczą przy transakcjach skutkujących powstaniem dochodu określonego w art. 30b ustawy o PIT, w tym z odpłatnego zbycia udziałów. Nałożenie obowiązku sporządzenia PIT-8C na stronę transakcji, tj. spółkę, jest jednak interpretacją rozszerzającą. Treść uzasadnienia przepisu wprowadzającego obowiązek wystawiania PIT-8C koncentruje się bowiem wyłącznie na podmiotach pośredniczących przy danej transakcji. W praktyce rynkowej z jednej strony pojawiają się interpretacje zobowiązujące do sporządzenia PIT-8C każdy podmiot, który powziął jakiekolwiek informacje na temat transakcji. Z drugiej jednak strony pojawiają się stwierdzenia, że to na podatniku ciąży obowiązek przekazania podmiotowi, sporządzającemu informację o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (sprzedaż udziałów), wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia druku PIT-8C. Niezależnie jednak od tego, czy PIT-8C zostanie wystawiony czy nie, na podatniku, który uzyskuje dochód, ciąży obowiązek rozliczenia podatku z tego tytułu, i to on w przypadku nieujawnienia tego w zeznaniu będzie ewentualnie kontrolowany przez urząd skarbowy, a nie spółka. Wydaje się więc, że to od zgodnego współdziałania stron - uczestników transakcji w zakresie przekazywania informacji zależeć będzie, czy podatnik uzyskujący dochód ze zbycia udziałów rozliczy się z tego źródła w PIT-38 w sposób prawidłowy, zgodny z rzeczywistością.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 39 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).