Jeśli spółka osobowa ma przychody z zysków kapitałowych, to zachowują one taki charakter również po podziale pomiędzy wspólników – wyjaśnił dyrektor KIS.
Spytała o to spółka akcyjna (kapitałowa) będąca komplementariuszem spółki komandytowej (czyli osobowej). Wraz drugim komplementariuszem korzysta ona z uzyskanych od spółki komandytowej licencji do znaków towarowych. Głównym źródłem przychodu spółki komandytowej jest przychód z płatności licencyjnych ponoszonych przez jej komplementariuszy.
Spółka będąca komplementariuszem chciała wiedzieć, czy jej przychody z udziału w zysku spółki komandytowej są przychodami ze źródła kapitałowego, czy – jak sądziła – z pozostałej działalności.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że jest to przychód z zysków kapitałowych. Zalicza się do nich bowiem m.in. przychodu z licencji. Wyjątek dotyczy przychodów bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych, ale w tym przypadku – zdaniem organu – nie ma on zastosowania.
Zasadą jest, że przychody z zysków kapitałowych, przypisane wspólnikowi, zwiększają jego przychody z tego źródła. Wynika to z art. 5 ust. 1a ustawy o CIT, dyrektor KIS podkreślił, że w przepisie tym chodzi o jednoznaczne wskazanie, że przychody z zysków kapitałowych – nawet jeśli są uzyskiwane za pośrednictwem spółki osobowej – nie zmieniają swojego charakteru. To, do jakiego źródła należy je zakwalifikować, ustala się więc na poziomie spółki osobowej. Jeśli osiąga ona przychód z zysków kapitałowych, to tak samo trzeba go kwalifikować u jej wspólnika.
Etap legislacyjny
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.120.2018.1.BG