Przepisy podatkowe nie wskazują przesłanek złożenia korekty. Przyjąć należy, że powinno mieć to miejsce w sytuacji popełnienia przez podatnika błędu, zarówno o charakterze rachunkowym, jak też jakiejkolwiek innej omyłki w treści deklaracji. A zatem korekta będzie składana wówczas, gdy podatnik źle obliczył jedną z pozycji w składanej deklaracji, jak też błędnie wpisał np. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, NIP). W skrajnym przypadku, gdy brak jest podstaw do złożenia deklaracji, a mimo to podatnik ją złożył, korekta będzie stanowić formę cofnięcia uprzednio złożonej deklaracji. Przepisy prawa podatkowego nie wprowadzają bowiem możliwości cofania przez podatników złożonych pism, wniosków i deklaracji, jak ma to miejsce np. w postępowaniu cywilnym.

Korektę złożyć należy wraz z pisemnym uzasadnieniem jej przyczyn. W sytuacji, gdy toczy się postępowanie kontrolne, prawo do złożenia korekty ulega zawieszeniu. Przysługuje ono nadal po zakończeniu kontroli, a po zakończeniu postępowania tylko w zakresie nieobjętym decyzją organu podatkowego. Dla podatników oznacza to, że ewentualne czynności sprawdzające podjęte przez organy podatkowe nie stoją na przeszkodzie złożeniu korekty deklaracji.

W artykule przeczytasz również o:

- Jakie są konsekwencje złożenia korekty deklaracji?

- Czy oznacza to, że podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnej sankcji w związku ze złożeniem korekty?

- Czy organ podatkowy może dokonać korekty deklaracji za podatnika?

- Kto powinien podpisać korektę, podatnik czy jego pełnomocnik?

- Czy korekta deklaracji wpływa na wysokość przekazywanej kwoty 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Zobacz więcej w e-wydaniu Gazety Prawnej.