Podatnicy mogą składać korekty zeznań podatkowych dowolną ilość razy. Ważne, aby korektę złożyć przed upływem przedawnienia podatkowego.
Podatnicy, którzy popełnią błąd w zeznaniu podatkowym lub np. odnajdą dokumenty potwierdzające prawo do ulg podatkowych, z których w pierwotnej deklaracji nie skorzystali mogą to zrobić w korekcie deklaracji podatkowej. Istotnym jest także, aby do skorygowanej deklaracji za każdym razem dołączyć pismo uzasadniające przyczyny korekty.
- Podatnik ma prawo do korygowania swojej deklaracji podatkowej dowolną ilość razy. Przepisy podatkowe nie wprowadzają ograniczeń w tym zakresie - stwierdza Karol Raźniewski, menedżer w Ernst & Young.
Dodaje, że jedynym formalnym ograniczeniem jest okres trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. W okresie tym podatnik nie może złożyć korekty w odniesieniu do spraw objętych postępowaniem lub kontrolą.
- Praktycznym ograniczeniem prawa do korygowania zeznań jest także okres przedawnienia - przypomina Karol Raźniewski.
Zobowiązania w PIT prze- dawniają się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Jego zdaniem, po upływie tego okresu nie trzeba składać korekty deklaracji, gdyż urząd skarbowy nie może kwestionować poprawności zeznania złożonego w związku z przedawnionym zobowiązaniem. Podatnik nie może też żądać zwrotu potencjalnej nadpłaty podatku po upływie tego okresu.
Zeznania koryguje się poprzez złożenie deklaracji korygującej. Są to te same formularze, które podatnik składa po raz pierwszy, jednakże należy w nich zaznaczyć rubrykę - korekta.
- Formularz zawierający skorygowane dane należy złożyć wraz ze wszystkimi załącznikami, gdyż stanowią one integralną część deklaracji - podpowiada Karol Raźniewski.