Podatnicy podatku od nieruchomości mogą zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe, pod warunkiem że udowodnią, że zmienili powierzchnię użytkową wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi przykładowo o sytuację, gdy w domu podatnik zaadaptował na prowadzenie działalności gospodarczej pokój w piwnicy oraz pokój w części mieszkalnej. Jeśli zrezygnował z prowadzenia działalności w części mieszkalnej, to teoretycznie powinien zapłacić podatek w niższej wysokości. Zmniejszy się bowiem stawka podatku płaconego od części mieszkalnej, która przestała być wykorzystywana do prowadzonej działalności. Nie zmienia to jednak faktu, że podatek od nieruchomości podatnik musi zapłacić od całej powierzchni użytkowej domu.

Zmiana powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej powoduje konieczność powiadomienia o tym organów podatkowych, czyli gminy.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.), jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

W celu zmiany stawki podatku płatnik musi dopełnić formalności, czyli skorygować złożoną deklarację na podatek od nieruchomości, która jest podstawą wydania decyzji przez organ podatkowy. W przypadku gdy zmiana przeznaczenia części nieruchomości nastąpiła od nowego roku, wystarczy wykazać powierzchnię nieruchomości wykorzystywaną do celów prowadzonej działalności w kolejnej złożonej deklaracji podatkowej.