Opcje pracownicze na zakup akcji przedsiębiorstwa są szczególną formą wynagradzania pracowników, z reguły zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich. Przyznanie opcji menedżerskiej oznacza, że pracownik może kupić po upływie określonego czasu określoną liczbę akcji tego przedsiębiorstwa na preferencyjnych warunkach.

Z reguły pracownicy czekają aż nabędą prawo do objęcia akcji i po jakimś czasie dokonują ich sprzedaży po wyższym kursie. Uzyskany przez nich przychód opodatkowany jest na zasadach ogólnych jak przy sprzedaży każdego innego papieru wartościowego, czyli 19-proc. stawką. A jakie są skutki podatkowe, jeśli uprawniony pracownik sprzeda opcje na akcje wcześniej, na przykład na giełdzie papierów wartościowych?

W takim przypadku również dochód ze sprzedaży opcji na akcje podlega opodatkowaniu właściwemu dla źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Takie stanowisko potwierdził dyrektor izby skarbowej w Katowicach w interpretacji z 26 marca 2008 r. (sygn. IBPB2/415-12/08/HS). W uzasadnieniu organ odwołał się do pojęcia instrumentów finansowych, zdefiniowanych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, a katalog tych instrumentów obejmuje również przyznaną osobom uprawnionym opcję, czyli prawo do nabycia akcji spółki.

Tak więc przychód ze sprzedaży opcji na akcje, tj. kwota, która wpłynie na konto podatnika, będzie podlegać opodatkowaniu na szczególnych zasadach określonych w art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, tj. 19-proc. stawką. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy sprzedaż opcji na akcje dotyczy akcji spółek notowanych na zagranicznych giełdach.

67 dni zostało do rocznego rozliczenia PIT