Jeśli akcje zostały nabyte przed 2004 rokiem, to dochód uzyskany z wykupu akcji przez spółkę w celu ich umorzenia jest zwolniony z opodatkowania.
Dochód uzyskany przez inwestora z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia jest klasyfikowany jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych podlegający opodatkowaniu stawką podatkową w wysokości 19 proc. Określają to w szczególności przepisy art. 17 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Andrzej Ossowski, radca prawny w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski, podkreśla jednak, że na mocy art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o PIT stanowiącego przepis przejściowy, do 31 grudnia 2003 r. zwolnieniu od opodatkowania podlegały dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
Jednocześnie należy pamiętać o regulacji ustawy nowelizującej ustawę o PIT z 12 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 202, poz. 1956). Jak przypomina Andrzej Ossowski, przepis art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej stanowi, że przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do opodatkowania dochodów uzyskanych po 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o jakich mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) tej ustawy, pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r.
– Norma tego przepisu stanowi swoiste wydłużenie okresu obowiązywania art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o PIT – dodaje radca prawny.
W konsekwencji trzeba przyjąć, że odpłatne zbycie akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. nie podlega opodatkowaniu PIT, jeżeli papiery wartościowe zostały dopuszczone do publicznego obrotu, a ich nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych. Dodatkowym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z tego zwolnienia jest to, że sprzedaż takich papierów wartościowych nie może stanowić przedmiotu działalności gospodarczej podatnika.
7 dni zostało do rocznego rozliczenia PIT