Jednolity plik kontrolny nie ogranicza się wyłącznie do comiesięcznej wysyłki JPK_VAT. Od 1 lipca mikrofirmy i sektor MSP będą musiały na wezwanie fiskusa udostępnić informacje w ramach wszystkich struktur JPK.

O ile JPK_VAT przesyłany jest przez wszystkich podatników VAT wyłącznie drogą elektroniczną, to informacje w ramach pozostałych struktur mogą być przekazywane także na nośniku danych np. płycie CD. Fiskus zażąda od podatnika udostępnienia danych w ramach pozostałych struktur JPK w wyniku kontroli. Wówczas podatnik będzie miał nie mniej niż trzy dni na ich udostępnienie. Wyjaśniamy, jakich danych mogą oczekiwać urzędnicy.

Księgi rachunkowe JPK_KR: To elektroniczna wersja ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa. Tego rodzaju dane są podstawą do weryfikacji ujęcia wpisów w księgach oraz naliczania podatków.

Wyciąg bankowy JPK_WB: Podatnik, we współpracy z bankiem zobowiązany będzie na wezwanie fiskusa przesłać wyciągi bankowe w ramach JPK. Jak wyjaśnia MF, w praktyce to organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku za zgodą podatnika o wydanie wyciągów bankowych.

Magazyn (przyjęcia z zewnątrz, wydania na zewnątrz, rozchód wewnętrzny i przesunięcia międzymagazynowe) JPK_MAG: W przypadku obrotu magazynowego, w strukturze JPK_MAG powinny znaleźć się takie dane, jak np.: cena towaru, jednostka miary, wartość towaru, odbiorcy towaru, czy numery faktur. Program księgowo-finansowy powinien zatem zapewniać obsługę dokładnie tych danych, jakich wymagać będą organy podatkowe w JPK.

Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT JPK_VAT: Chodzi o ewidencję zakupu i sprzedaży, która umożliwia identyfikację transakcji i podmiotu, który ich dokonuje. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży (informacje identyfikujące podatnika). Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT. Dane w ramach tej struktury należy przekazywać bez wezwania organu podatkowego, 0tj. do 25. dnia każdego miesiąca.

Faktury (zestawienie faktur) JPK_FA: Plik ten jest zestawieniem faktur sprzedaży oraz ich korekt. Struktura ta jest odzwierciedleniem informacji zawartych na fakturze VAT, a zatem m.in.: stawki podatku VAT, rodzaju faktury (czy jest to faktura zwykła, korekta faktury itd.), danych identyfikujących odbiorcę i nabywcę towaru i usługi.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów JPK_PKPIR: Zgodnie art. 24a ust 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. Struktura JPK_PKPIR wymaga od wymienionych podatników wskazania danych dot. ustalenia dochodu w roku podatkowym (np. wartości spisu z natury na początek i koniec roku podatkowego, kosztów uzyskania przychodu i dochodu osiągniętego w roku podatkowym). Podatkowa księga przychodów i rozchodów w strukturze logicznej JPK powinna odzwierciedlać źródłowe (oryginalne) zapisy podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej przez wskazanych wyżej podatników.

Ewidencja przychodów JPK_EWP: Ta struktura odpowiada prowadzonej przez podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych– ewidencji przychodów. Struktura JPK_EWP składa się z sekcji, w której umieścić należy dane dot. okresu, którego dotyczy ewidencja i wskazać cel złożenia. Niezbędne jest też wskazanie danych identyfikujących podmiot przekazujący JPK i kwot wykazanych w ewidencji. W przypadku tej struktury, organ podatkowy określi zakres wymaganych danych w oparciu o zakres czynności sprawdzających postępowania lub kontroli.

Warto nadmienić, że nieprzekazanie skarbówce powyższych danych w określonym terminie zagrożone jest karą porządkową w wysokości 2800 zł. Chcąc jej uniknąć, podatnik może wnioskować o wydłużenie terminu na złożenie danych uzasadniając swą prośbę np. dużą ilością danych czy nieobecnością osoby odpowiedzialnej za ich przekazanie.

Najbardziej problematyczna jest struktura JPK_FA, ponieważ zawiera dużo szczegółowych informacji. JPK_FA składa się z aż 92 pól, a wypełnienie 43 z nich jest obowiązkowe. Ustawodawca żąda szczegółowego opisu każdego elementu faktury. Systemy informatyczne, które służą do zarządzania i księgowości muszą umożliwiać ewidencjonowanie danych w taki sposób, aby można było utworzyć na ich podstawie wymagane prawem pliki JPK. Ponieważ w systemach Comarch ERP obsługa plików JPK jest już dostępna od dłuższego czasu, nasi klienci ewidencjonują dane w odpowiedni sposób również od dłuższego czasu. Jednocześnie Comarch reaguje na komunikaty Ministerstwa Finansów i wspiera swoich użytkowników w taki sposób, aby zapobiegać występowaniu nieprawidłowych sytuacji w plikach JPK np. weryfikacja czy faktura zakupu jest wystawiona przez podatnika VAT czynnego może odbywać się w systemach Comarch ERP już na etapie dodawania nowego kontrahenta i później ewidencjonowania transakcji z jego udziałem. Zapobiegamy tutaj jednemu z najczęstszych problemów jakie identyfikują organy podatkowe analizując pliki JPK_VAT – mówi Mirosława Jezierska-Ozdoba, kierownik zespołu projektantów systemów Comarch ERP.