Rolnik zatrudniający pracowników na umowę o pomocy przy zbiorach nie musi naliczać pomocnikom należności na podatek dochodowy. Będzie jednak wystawiał informacje podatkowe
Rozpoczyna się czas zbiorów owoców miękkich. Z otwarciem sezonu zbiegło się wprowadzenie przepisów regulujących zasady zatrudniania pomocników przy takich pracach. Chodzi o nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej – o pomocy przy zbiorach. Rolnik, który zawiera takie umowy z pomocnikami, po zakończeniu roku podatkowego wystawi im informacje do celów rozliczeń podatkowych.
Przychody z innych źródeł
Przepisy dotyczące nowej umowy obowiązują od 18 maja. Jak wyjaśnia Bożena Nowicka, doradca podatkowy w Doradca sp. z o.o. w Lublinie, pomocnik zobowiązuje się w niej do świadczenia pomocy przy zbiorach określonych produktów rolnych, a także ziół i roślin zielarskich, w określonym miejscu w gospodarstwie rolnika i przez określony czas. Rolnik zobowiązany jest natomiast do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc. W umowie o pomocy przy zbiorach określony powinien być m.in. zakres czynności wykonywanych przez pomocnika rolnika oraz dzień rozpoczęcia świadczenia pracy przy zbiorach. – W nowych przepisach zapisano wprost, że wykonywanie czynności na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach nie jest zatrudnieniem w rozumieniu kodeksu pracy – podkreśla Bożena Nowicka.
Wraz z wprowadzeniem nowej formy umowy uregulowano też jej konsekwencje podatkowe. Wynagrodzenie pomocnika zaliczone zostało do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT).
Pomocnik sam się rozlicza
Osoby zatrudniane na podstawie nowej umowy będą samodzielnie odprowadzać podatek dochodowy. – Rolnik wypłacający należność swojemu pomocnikowi nie pełni funkcji płatnika podatku. Nie musi zatem naliczać i potrącać zaliczek na podatek dochodowy – zaznacza Nowicka. Pomocnik rolnika rozliczy się samodzielnie z urzędem skarbowym w zeznaniu rocznym, składanym do końca kwietnia następnego roku. – W związku z tym rolnik będzie musiał wystawić, w terminie do końca lutego następnego roku, informacje podatkowe na formularzu PIT-8C, które wyśle zarówno pomocnikom, jak i właściwym urzędom skarbowym – mówi ekspertka. Wynika to ze znowelizowanego art. 42a ust. 2 ustawy o PIT, wskazującego, że obowiązek wystawiania informacji podatkowych dotyczy również rolnika, który dokonuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach.
OPINIA EKSPERTA
Przepisy umożliwiają pomocnikowi wpłacanie w ciągu roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek, z zastosowaniem najniższej stawki skali podatkowej, tj. 18 proc. (przy obliczaniu zaliczki możliwe jest też zastosowanie wyższej stawki). – Niestety ustawodawca nie daje prawa do pomniejszenia przychodów uzyskanych za pracę w rolnictwie o jakiekolwiek koszty. Pozytywnym rozwiązaniem jest natomiast zwolnienie z PIT wartości wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika pomocnikowi rolnika – dodaje Bożena Nowicka. Preferencję uregulowano w art. 21 ust. 1 pkt 144 ustawy o PIT.
Rolnicy zatrudniający przy zbiorach cudzoziemców nie powinni się obawiać, że będą ponosić odpowiedzialność, jeśli pomocnik nie wywiąże się z obowiązku z rozliczenia z fiskusem.
Rolnik zatrudniający osoby fizyczne na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach nie pełni roli płatnika. Nowe przepisy nakładają na niego jedynie obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C. Oznacza to, że odpowiedzialność za rozliczenie podatku od tego dochodu ciąży na podatniku bez względu na to, czy będzie to osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce, czy za granicą.
W przypadku cudzoziemców obowiązek rozliczenia dochodu w Polsce uzależniony jest od postanowień właściwej umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z krajem, w którym rezydentem jest pomocnik rolnika. W przypadku gdy obowiązek podatkowy rozliczenia dochodu powstanie w Polsce, a dany pomocnik się nie rozliczy, nie będzie to skutkowało negatywnymi konsekwencjami dla rolnika.
Podstawa prawna
Ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 858).
Art. 5a pkt 23a, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 144, art. 24 ust. 21, art. 42a ust. 2, art. 44 ust. 1g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.).