Z różnych względów samozatrudniony może zdecydować się na prowadzenie biznesu wspólnie z innym przedsiębiorcą. Od strony prawnej takie prowadzenie działalności (na poziomie małej lub średniej firmy) przybierze najczęściej formę spółki cywilnej. Zgodnie z art. 860 par. 1 kodeksu cywilnego zobowiązanie co najmniej dwóch wspólników do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, a w szczególności przez wniesienie wkładów, następuje w formie umowy spółki cywilnej. Co najmniej więc dwóch przedsiębiorców powinno spisać umowę spółki cywilnej (wystarczy zwykła forma pisemna, bez konieczności wizyty u notariusza), w której treści powinno być zawarte oznaczenie wspólników, wspólnego celu gospodarczego, określenie sposobu, w jaki przedsiębiorcy zamierzają osiągnąć ten cel (wystarczy przez np. wniesienie wkładów pieniężnych). Następnie każdy ze wspólników oddzielnie powinien złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (na formularzu, wydanym zgodnie z art. 43 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), właściwej ze względu na miejsce zamieszkania każdego z przedsiębiorców.

Wniosek rozszerzający

Oznaczenie firmy (nazwy) spółki powinno być identyczna w obydwu zgłoszeniach. Opłata za wpis, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, wynosi 100 zł, jednak rada gminy może w drodze uchwały określić niższe stawki, a nawet wprowadzić zwolnienie od opłat. Decyzja o wpisie powinna być podjęta w terminie 14 dni, jednakże najczęściej jest ona wydawana bezpośrednio po przedłożeniu organowi wniosku o wpis. Dodać należy, iż obecnie wspólnicy rejestrujący spółkę cywilną (identycznie jak jednoosobowi przedsiębiorcy) mogą już w ewidencji działalności gospodarczej złożyć tzw. wniosek rozszerzający tzn. wniosek o wpis do rejestru REGON, zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP, jak również zgłoszenie płatnika do składek ZUS. W praktyce korzystanie z procedury uproszczonej (słynne jedno okienko) wydłuża jednak proces rejestracji o co najmniej 7-14 dni. Najszybciej więc będzie samodzielnie udać się do właściwego Urzędu Statystycznego i wypełnić wniosek o wpis spółki cywilnej do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON (formularz RG-1). Gdy przedsiębiorcy postanowią wykonywać więcej niż trzy rodzaje działalności gospodarczej, potrzebne będzie także wypełnienie formularzu RG-RD. Nadanie numeru REGON (jest bezpłatne) trwa maksymalnie 14 dni, w Warszawie jest to załatwiane od ręki. Spółka otrzymuje jeden numer REGON. Po uzyskaniu wpisów w EDG i otrzymaniu numeru REGON warto wyrobić pieczątkę spółki. Następnie wspólnicy winni udać się do banku celem otworzenia konta firmowego spółki (m.in. obowiązek odprowadzania podatków z takiego konta, dokonywania przelewów, gdy kontrahentem jest inny przedsiębiorca).

Urząd skarbowy

Kolejnym krokiem będzie wizyta w urzędzie skarbowym. Wspólnicy powinni złożyć wniosek NIP-2 oraz NIP-D (zgłoszenie identyfikacyjne / aktualizacyjne). W urzędzie skarbowym należy przedstawić: tytuł prawny do lokalu, (w którym wspólnicy będą prowadzili działalność), zaświadczenie o wpisie do EDG, zaświadczenie o nadaniu nr REGON, dowód osobisty, umowę rachunku bankowego. Dodatkowo wspólnicy powinni złożyć deklarację VAT-R (należy też dołączyć potwierdzenie opłacenia opłaty skarbowej w kwocie 170 zł). W terminie siedmiu dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (daty określonej jako rozpoczęcie działalności gospodarczej w decyzji o wpisie do EDG) wspólnicy zobowiązani są do dokonania zgłoszeń do ZUS - będą to zgłoszenie płatnika (formularz ZUS ZFA) oraz zgłoszenie do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych (formularz ZUS ZUA). Zgłoszenia do ZUS są wolne od opłat.

SPÓŁKA CYWILNA W PIGUŁCE

spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, wspólników łączy umowa

wspólnicy są przedsiębiorcami, każdy zarejestrowany w ewidencji

nie posiada osobowości prawnej

nie posiada własnego mienia, wkłady wniesione są majątkiem wspólnym wspólników

każdy ze wspólników ma prawo do prowadzenia spraw spółki

wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie i bez ograniczeń całym swoim majątkiem (wspólnym i osobistym).