Czy z faktury musi wynikać opłata

Podatnik otrzymuje od dostawcy internetu zbiorczą fakturę za kilka usług. Czy aby skorzystać z ulgi internetowej, z faktury musi jasno wynikać wysokość opłaty za sam internet?

Tak

Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Oznacza to, że odliczeniu od dochodu podlega jedynie wysokość wydatków na użytkowanie sieci internet. Nie istnieje możliwość odliczenia od dochodu wydatków na inne usługi (w tym telewizję, telefon), choćby nawet były one immanentnie związane z dostarczaniem internetu.

Wysokość poniesionych wydatków na internet musi zostać udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

W związku z tymi warunkami podatnik musi udokumentować fakturą wysokość wydatków poniesionych przez siebie z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym jego miejscem zamieszkania. Na fakturze tej muszą znaleźć się informacje o wysokości wydatków z tytułu korzystania z internetu, gdyż tylko one podlegają odliczeniu od dochodu.

Odliczyć od dochodu można jedynie określoną kwotę (nieprzekraczającą 760 zł w ujęciu rocznym) wydatków z tytułu użytkowania sieci internet. Jeśli podatnik nie jest w stanie ustalić albo udokumentować wysokości tych wydatków, gdyż wystawiana przez dostawcę usług faktura nie pozwala na ustalenie tej wartości, to tym samym nie może on odliczyć kwoty tych wydatków od dochodu podlegającemu opodatkowaniu.

Z faktury za internet musi wynikać wysokość ponoszonych opłat na sieć, aby można było skorzystać z ulgi internetowej w zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy refundacja pozbawia ulgi

Firma refunduje pracownikowi część kosztów zapewnienia łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej. Czy dofinansowanie do internetu pozbawia podatnika ulgi internetowej?

Nie

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT podatnik ma prawo odliczyć od swojego dochodu wydatki ponoszone przez siebie z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. W opisanym przypadku podatnik otrzymuje od pracodawcy zwrot wydatków poniesionych na użytkowanie internetu. Przepisy ustawy o PIT nie pozbawiają prawa do ulgi internetowej w przypadku otrzymania zwrotu środków za sieć. W związku z tym podatnik może skorzystać z ulgi internetowej, jeśli wydatki na internet nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od przychodów, np. w PIT-28.

Trzeba dodatkowo pamiętać, że refundacja pracownikowi części kosztów zapewnienia łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej stanowi przychód ze stosunku pracy pracownika, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt stanowiące ich własność.

Podstawa prawna

• Art. 21, art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).