Każdy podatnik, który osiągnął w roku podatkowym dochody, musi złożyć roczne zeznanie PIT. Na dopełnienie tego obowiązku jest czas do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, za który następuje rozliczenie. Na rozliczenie PIT za 2008 rok podatnicy mają zatem czas do 30 kwietnia 2009 r. Jednak nie w każdym przypadku uzyskania dochodów podatnik będzie musiał składać zeznanie roczne.

W zeznaniu podatnik nie wykazuje bowiem dochodu, który jest zwolniony od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub od którego został zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia ministra finansów na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Zeznanie roczne

Osiągnięcie przez podatnika w roku podatkowym jakichkolwiek dochodów zobowiązuje go do ich rozliczenia przed organem podatkowym. Od źródła pochodzenia zarobionych pieniędzy będzie zależał rodzaj formularza, jaki trzeba będzie wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym. Przygotowania do rocznego rozliczenia PIT należy zacząć od zakwalifikowania uzyskanych w roku podatkowym dochodów. Może się bowiem okazać, że podatnik w danym roku osiągnął dochody z kilku źródeł, co może skutkować obowiązkiem złożenia kilku formularzy podatkowych, a nie jednego.

Mogą też zdarzyć się sytuacje, że roczne dochody podatnika nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, która w 2008 roku i w 2009 roku wynosi 3091 zł. W takim przypadku zeznanie roczne również trzeba złożyć. Podatek w takim zeznaniu wyniesie 0 zł, a odprowadzone od takiego dochodu zaliczki na PIT zostaną podatnikowi zwrócone jako nadpłata podatku.

PRZYKŁAD: ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU ŻOŁNIERZOWI

Jednostka wojskowa wypłaca żołnierzom zawodowym należności m.in. z tytułu dojazdów do miejsca pełnienia służby z miejsca zamieszkania i z powrotem, ryczałt za dojazdy i dodatek za rozłąkę. Czy takie wypłaty są wolne od podatku?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200 proc. wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie.

Otrzymywane przez żołnierza świadczenia w postaci zwrotu kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem albo ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby należy zatem zaliczyć do świadczeń wolnych od podatku.

W konsekwencji, jeśli przeniesienie służbowe żołnierza zawodowego ma charakter czasowy, wypłacany dodatek za rozłąkę może korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT. Natomiast zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem albo ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o PIT. Wypłat tych nie wykazuje się w zeznaniu rocznym.

Inny przypadek, który może wystąpić, to osiągnięcie przez podatnika dochodów zwolnionych z podatku lub od których minister finansów zaniechał poboru podatku. W tych przypadkach mimo uzyskania dochodów podatnik nie będzie musiał wykazywać ich przed organem podatkowemu, składając zeznanie roczne PIT.

Zwolnienia ustawowe

Najobszerniejszy katalog dochodów zwolnionych z podatku został wykazany w art. 21 ustawy o PIT. Zawiera on 132 rodzaje dochodów, które korzystają ze zwolnienia od PIT. W art. 21 ustawy o PIT, jako wolne od podatku, wymieniono m.in.: renty dla inwalidów wojennych i ich rodzin, niektóre rodzaje odszkodowań, świadczenia z pomocy społecznej, jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszu związków zawodowych, dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dopłaty pracodawcy do wypoczynku dzieci, dodatki mieszkaniowe.

PRZYKŁAD: ULGA MELDUNKOWA W OŚWIADCZENIU

Podatniczka w 2008 roku sprzedała mieszkanie, które kupiła w 2007 roku. Skorzystała przy tej sprzedaży z ulgi meldunkowej. Czy wykorzystanie tej ulgi trzeba wykazać w zeznaniu podatkowym?

Nie. Ulgi meldunkowej nie wykazuje się w zeznaniu podatkowym. Jednak konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym specjalnego oświadczenia informującego naczelnika urzędu skarbowego, że z takiej ulgi podatnik korzysta.

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT obowiązującymi w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. ulga meldunkowa ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Jednak ten 14-dniowy termin został przedłużony. W rozliczeniu za 2008 rok - czyli w przypadku gdy nieruchomość była sprzedana w 2008 roku - do 30 kwietnia 2009 r., co wynika z postanowień par. 1 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (Dz.U. nr 59, poz. 361).

Warto tu przypomnieć, że aby podatniczka mogła skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, musi spełnić łącznie dwie przesłanki:

• powinna być zameldowana w zbywanym mieszkaniu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia;

• powinna terminowo złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia; jeżeli sprzedaż nastąpi w 2008 roku, to oświadczenie to należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2009 r.