Osoba niepełnosprawna lub podatnik, który ma na utrzymaniu niepełnosprawną osobę, mogą w rocznym zeznaniu podatkowym pomniejszyć swój dochód o poniesione wydatki rehabilitacyjne.

Czy dojazd na badania można odliczyć

Podatnik jest osobą zaliczoną do II grupy inwalidztwa, właścicielem samochodu osobowego, którym dojeżdża na badania laboratoryjne (badania diagnostyczne) ustalające poziom stężenia litu w surowicy krwi, zaś sama terapia (leczenie) polega na przyjmowaniu środków farmakologicznych (zażywaniu tabletek z węglanem litu). Czy dojazd na badania można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
Nie
Odliczeniu od dochodu podlegają jedynie te wydatki, o których jest mowa w art. 26 ust.7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dojazd na badania diagnostyczne (laboratoryjne) niewątpliwie należy uznać za przewozy konieczne przy stanie zdrowia podatnika. Jednak odliczeniu od dochodu wolą ustawodawcy podlegają wyłącznie wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego związanego z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W ramach tych zabiegów nie mieszczą się, niestety, badania laboratoryjne.
Podstawa prawna
• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy dojazd na zabiegi trzeba dokumentować

Czy podatnicy składający zeznanie podatkowe, w którym wykazali odliczenie z tytułu koniecznego przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, są zobowiązani do dokumentowania korzystania z zabiegów?
Nie
Zgodnie z generalną zasadą wydatek na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego jego poniesienie. Jednak zasada ta nie dotyczy m.in. wydatków z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Nie oznacza to jednak, że kwota limitu, do wysokości którego przysługuje odliczenie 2280 zł z tytułu dojazdów na niezbędne zabiegi, jest ryczałtem przysługującym bez względu na wysokość poniesionych wydatków oraz faktyczną konieczność uczestnictwa w zabiegach leczniczo-rehabilitacyjnych. Dokonanie tego odliczenia wymaga spełnienia wielu warunków, a w szczególności poniesienia wydatków związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
Rzeczywiście ustawodawca dla tych odliczeń, które są limitowane, przyjął, że nie jest konieczne ustalanie wysokości wydatków na podstawie dowodów potwierdzających ich poniesienie. Wydatki te mogą więc być odliczane, nawet jeśli podatnik nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie. Jednak fakt oraz konieczność poniesienia tych wydatków powinny być co najmniej uprawdopodobnione. Nie można jednak zgodzić się ze stanowiskiem, że podatnik nie musi w żaden sposób udokumentować, że faktycznie poniósł przedmiotowe wydatki. Należy bowiem pamiętać, że organ podatkowy ma prawo kwestionować wydatki na używanie samochodu, jeśli okaże się, że zabiegi nie były konieczne lub dana osoba wcale z nich nie korzystała. Organ podatkowy może poszukiwać innych niż dokumenty dowodów - np. przesłuchanie świadków lub strony.
Zatem w toku weryfikacji organowi podatkowemu można przedstawić każdy dowód świadczący o tym, że osoba niepełnosprawna lub podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, poniósł wydatki związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
Podstawa prawna
• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).Czy dojazd ciężarówką można odliczyć

Podatnik będący osobą niepełnosprawną jest właścicielem citroëna berlingo, który jest sklasyfikowany jako samochód ciężarowy. Czy korzystanie z samochodu ciężarowego można uwzględnić w rocznym PIT jako poniesienie wydatku na rehabilitację?
Nie
Jednym z warunków odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na korzystanie z samochodu dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne jest posiadanie na własność (współwłasność) i używanie w tym celu samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia.
Oznacza to więc, że poniesione przez podatnika wydatki na korzystanie z samochodu ciężarowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne nie podlegają odliczeniu od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania.
Podstawa prawna
• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wydatek na środki higieny odliczyć w PIT

Podatnik ma na utrzymaniu niepełnosprawną żonę. Czy w rozliczeniu podatkowym za rok 2008 w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne można dokonać odliczenia od dochodu kwoty wydatkowanej na zakup pampersów?
Nie
Ustawodawca wyraźnie wskazał, które wydatki związane z rehabilitacją mogą zostać odliczone od dochodu, uznając za takie m.in. wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego, a także na zakup leków, przy czym zakup leków może być zaliczony do wydatków uprawniających do ulgi, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.
W przepisach ustawy o PIT nie ma definicji leku, a zatem należy opierać się na regulacjach zawartych w innych przepisach. Taką definicję zawierają przepisy ustawy - Prawo farmaceutyczne. Z definicji leku aptecznego, leku recepturowego, leku gotowego wynika, że jest produktem leczniczym. Natomiast przez produkt leczniczy należy rozumieć substancję lub mieszaninę substancji przedstawianą jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu przez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.
Środki higieniczne, takie jak pampersy, nie mieszczą się w definicji leku, gdyż nie spełniają cech wskazanych w cytowanym przepisie, nie mieszczą się również w dyspozycji ustawy o PIT, ponieważ nie są sprzętem, urządzeniem czy narzędziem technicznym. W związku z tym podatnik, który ma na utrzymaniu niepełnosprawną żonę, nie może odliczyć od dochodu wydatków poniesionych na zakup pampersów.
Podstawa prawna
• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).Czy wydatki na ogród i basen można odliczyć

Małżeństwo w 2008 roku zdecydowało się na rozbudowę swojego domu o ogród zimowy i basen kryty. Posiadanie basenu jest podatnikom niezbędne do wykonywania codziennej rehabilitacji. Zarówno mąż, jak i żona są osobami niepełnosprawnymi. Czy wydatki na ogród i basen można odliczyć od dochodu w rocznym PIT?
Nie
Za wydatki rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione na m.in. na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepisy ustawy o PIT nie określają szczegółowo, jakiego rodzaju wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie podlegają odliczeniu.
Opierając się na literalnym brzmieniu tych przepisów, trzeba zauważyć, że adaptacja oznacza przystosowanie czegoś do innego użytku, przeróbkę dla nadania czemuś jakiegoś charakteru. Adaptacja budynku to zatem nic innego jak przerobienie budynku w taki sposób, aby umożliwić osobie niepełnosprawnej sprawne poruszanie się po budynku, ułatwić jej dostęp do określonych pomieszczeń i urządzeń. Natomiast wyposażenie budynku to nadanie mu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe, których zadaniem jest ułatwienie wykonywania podstawowych czynności życiowych.
Zatem aby dokonać odliczenia od dochodu poniesionych wydatków, adaptacja lub wyposażenie budynku mieszkalnego musi ułatwiać osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w danym budynku mieszkalnym i jednocześnie być związana (związane) z rodzajem jej niepełnosprawności. Zakres i rodzaje robót związanych z taką adaptacją lub wyposażeniem jest więc uzależniony bezpośrednio od charakteru niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej. Wydatki poniesione przez podatników na budowę basenu należy uznać za wydatki podnoszące komfort życia i funkcjonowania, dlatego też wydatki poniesione na budowę basenu oraz ogrodu zimowego nie podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Podstawa prawna
• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy operacja to wydatek rehabilitacyjny

Podatnik miał wypadek w 2008 roku. Doznał wieloodłamowego otwartego złamania kości, był leczony operacyjnie w Turcji i poddawany wielokrotnie rehabilitacji w Polsce. Musiał też przejść operację. Czy w ramach wydatków na cele rehabilitacji podatnik może odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym poniesiony koszt zabiegu operacyjnego w kwocie 29 750 zł, wyszczególniony na fakturze?
Nie
Niekwestionowane jest w przedstawionym pytaniu, że zabieg operacyjny poprawi stan zdrowia podatnika, jednak wydatek poniesiony na ten zabieg operacyjny nie mieści się w katalogu wydatków rehabilitacyjnych, który jest zawarty w ustawie o PIT, ponieważ nie można go zakwalifikować jako zabiegu rehabilitacyjnego, lecz wyłącznie jako zabieg o charakterze operacyjnym.
Wobec tego podatnik nie może odliczyć od dochodu wydatku na ten zabieg operacyjny poniesiony w 2008 roku w kwocie 29 750 zł. Katalog wydatków rehabilitacyjnych podlegających odliczeniu od dochodu jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione. Rozszerzająca interpretacja jest niedozwolona.
Podstawa prawna
• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).Czy spłata kredytu pomniejszy dochód

Czy wydatki ponoszone w roku podatkowym na spłatę kredytu na samochód, który jest nieodzowny w zapewnieniu niepełnosprawnemu synowi podatniczki dalszej rehabilitacji, można odliczyć od dochodu?
Nie
Faktem oczywistym jest, że samochód w przypadku podatnika, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, znacznie ułatwia dojazd na zabiegi rehabilitacyjne. Jednak ustawa o PIT nie wymienia jako wydatku poniesionego na cele rehabilitacyjne możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na zakup pojazdu mechanicznego (samochodu).
W art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT zostały wymienione jedynie wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, natomiast w art. 26 ust. 7a pkt 2 ustawy o PIT wydatki na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
W związku z tym podatniczka nie może od swojego dochodu odliczyć wydatków poniesionych na spłatę kredytu na zakup samochodu, który ma służyć dojazdom niepełnosprawnego syna na niezbędne zbiegi rehabilitacyjne. Zakup samochodu osobowego nie jest wydatkiem rehabilitacyjnym, tym samym wydatkiem takim nie może być spłata rat kredytu zaciągniętego na jego zakup.
Podstawa prawna
• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).