ZMIANA PRAWA

Świadczenia pieniężne od pracodawcy finansowane w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych nie będą podlegały opodatkowaniu do wysokości 380 zł. W ramach tego limitu, tak jak obecnie, zwolnione będą również świadczenia rzeczowe z wyjątkiem bonów i talonów. Prezydent podpisał ustawy opracowane w ramach tzw. rządowego pakietu antykryzysowego, zakładające korzystne zmiany podatkowe: nowelizację ustawy o PIT z 17 lipca 2009 r. oraz ustawę z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Pierwsza z nich reguluje korzystne zmiany podatkowe dla pracowników, druga dla pracodawców.

Nowelizacja ustawy o PIT oprócz zwolnienia dla świadczeń pieniężnych dla pracowników w związku z finansowaniem działalności socjalnej wprowadza także nowe zwolnienie podatkowe dla zapomóg związkowych. Obejmie ono zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł.

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu wprowadza natomiast zasadę, zgodnie z którą wpłaty na fundusz szkoleniowy obciążają koszty działalności pracodawców. Zmiana ta dla pracodawców oznacza możliwość zaliczania takich wpłat do kosztów uzyskania przychodów. Obecnie kosztem podatkowym mogą być dopiero wydatki na szkolenie pracowników sfinansowane ze środków funduszu szkoleniowego.

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.