Przedsiębiorstwa przesyłowe nie muszą płacić podatku od nieodpłatnego korzystania z cudzej nieruchomości – wynika z kolejnego wyroku NSA.
Podobnie sąd kasacyjny orzekł wcześniej m.in. 29 września 2017 r. (sygn. akt II FSK 2541/15), 31 sierpnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 2117/15), 18 maja 2017 r. (sygn. akt II FSK 1133/15) i 3 lutego 2016 r. (sygn. akt II FSK 3341/13). Chodziło o spółkę wodociągowo-kanalizacyjną działającą na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328).
Większość z wykorzystywanych przez nią sieci jest położona na gruntach należących do osób trzecich. Spółka zawarła z nimi umowy o nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu. Uważała, że skoro prawo dopuszcza ustanowienie służebności bez wynagrodzenia, to trudno zakładać, by wiązało się to z powstaniem u niej przychodu z nieodpłatnych świadczeń, od którego miałaby płacić CIT.
Dyrektor izby skarbowej uznał jednak, że korzystając za darmo z cudzego gruntu, spółka ma przychód i powinna zapłacić podatek.
Ze spółką zgodziły się WSA w Gliwicach i Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia NSA Marek Olejnik podkreślił, że orzecznictwo w tego typu sprawach stało się jednolite po wyroku NSA z 23 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1717/11 i II FSK 1715/11). Wynika z niego, że nie ma mowy o przychodzie z nieodpłatnych świadczeń, gdy spółka, która korzysta z gruntu należącego do osób trzecich, ma zarazem obowiązek dostarczać im media, np. wodę. Istnieje zatem ekwiwalentność świadczeń, co wyklucza nieodpłatne przysporzenie – stwierdził NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 882/16.