Odprowadzanie zaliczek na PIT w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem rozliczania się z fiskusem. Przez cały rok podatkowy co miesiąc przekazuje się do urzędu skarbowego kwotę zaliczki w jednakowej wysokości. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać wpłat zaliczek miesięcznych w ciągu roku podatkowego w formie uproszczonej w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonej według skali obowiązującej w danym roku podatkowym od dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego z zeznaniu rocznym złożonym:

• w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy,

• w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w punkcie 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty 3091 zł.

Warto także zaznaczyć, że podatnicy rozliczający się według stawki liniowej mają także możliwość dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej przy zastosowaniu stawki 19 proc.

Zaliczki w 2009 roku

Jeśli więc podatnik zamierza wybrać tę formę odprowadzania zaliczek od 2009 roku, dla jej obliczenia w pierwszej kolejności trzeba uwzględnić dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazany w zeznaniu złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy, a zatem wynikający z zeznania podatkowego złożonego w 2008 roku za rok 2007. Jeśli to nie będzie możliwe, podstawą będzie zeznanie za rok 2006.

Konieczne oświadczenie

W celu skorzystania z możliwości uiszczania zaliczek w formie uproszczonej podatnik zobowiązany jest do 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy ma zamiar zastosować tę metodę rozliczania, pisemnie zawiadomić o jej wyborze naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Jeśli chcemy zatem skorzystać z tej formy już w 2009 roku, konieczne będzie złożenie zawiadomienia do 20 lutego 2009 r. Na zakończenie warto jeszcze dodać, że o ile podatnik nie chce rezygnować ze stosowania tej formy zapłaty zaliczek, nie ma konieczności corocznego zawiadamiania organu podatkowego o jej wyborze.

Podstawa prawna

• Art. 44 ust. 6b-6i ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).