Jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, trwają prace nad nową definicją budynku i budowli w podatku od nieruchomości. Zmianie mają ulec również dotychczasowe zasady opodatkowania miejsc postojowych. Czy wróci podatek katastralny?

Co z definicją budynku i budowli?

W wyroku z dnia 4 lipca 2023 roku (sygn. SK 14/21) Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności definicji budowli z Konstytucją i wyznaczył ustawodawcy 1,5 roku na stosowną zmianę przepisów. Z kolei w wyroku z dnia 18 października 2023 roku (sygn. SK 23/19) Trybunał zakwestionował zasady opodatkowania garaży/miejsc postojowych w budynkach mieszkalnych.

Zgodnie z odpowiedzią wiceministra Jarosława Nenemana na wystąpienie RPO, resort pracuje nad definicją pojęcia "budowla" do celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Opisane prace mają na celu wprowadzenie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych "autonomicznej definicji, która nie będzie odwoływała się do przepisów pozapodatkowych".

Jak wskazał wiceminister Jarosław Neneman, resort rozważa również "określenie zamkniętego katalogu obiektów podlegających opodatkowaniu w nowym załączniku do ustawy".

Czy zmienią się zasady opodatkowania miejsc postojowych?

Obecnie miejsca postojowe w budynkach mieszkalnych są różnie opodatkowane – część właścicieli płaci podatek według stawki właściwej dla budynków pozostałych, a część według stawki mieszkalnej.

Właściciele, którzy mają mieszkanie i miejsce postojowe na jednej księdze wieczystej płacą niższą stawkę. Z kolei wyższą płacą ci, którzy mają mieszkanie wyodrębnione od miejsca postojowego. Są to zasady ustalone wiele lat temu w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W ubiegłorocznym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał powyższe zróżnicowanie stawki za niezgodne z Konstytucją. Wskazał również, że wszystkie garaże w budynkach mieszkalnych powinny być opodatkowane według jednakowej stawki podatku od nieruchomości – stawki mieszkalnej.

Wiceminister Jarosław Neneman przyznał, że Ministerstwo Finansów dostrzega tę niekonsekwencję i podjęło prace nad doprecyzowaniem zasad opodatkowania garaży.

Czy wróci podatek katastralny?

Obecnie opodatkowanie od wartości dotyczy jedynie budowli. Podatek od wszystkich pozostałych nieruchomości naliczany jest od ich powierzchni lub powierzchni użytkowej. W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich padło zapewnienie, zgodnie z którym Ministerstwo Finansów oficjalnie zaprzeczyło chęci wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości. Jak poinformował wiceminister Jarosław Neneman, "Nie przewiduje się obecnie przeprowadzenia systemowych zmian w opodatkowaniu nieruchomości".