Księgi rachunkowe trzeba będzie prowadzić po osiągnięciu co najmniej 2,5 mln euro przychodów netto, a nie jak dziś – 2 mln euro. O jedną czwartą zostaną też podwyższone inne limity z ustawy o rachunkowości.

Tak wynika z informacji zawartej w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Przede wszystkim ma zostać podniesiony próg przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, którego osiągnięcie zmusza do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie wynosi on 2 mln euro. Ma zostać podniesiony do 2,5 mln euro. Przypomnijmy, że dotyczy on osób fizycznych, wspólników spółek cywilnych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku.

Część zmian ma być konsekwencją nowelizacji z 17 października 2023 r. dyrektywy 2013/34/UE dotyczącej rocznych i skonsolidowanych sprawo zdań finansowych.

Nowelizacja ta została wprowadzona dyrektywą 2022/2464.

W związku tym o 25 proc. muszą zostać podniesione – do 24 grudnia 2024 r. – progi, od przekroczenia których zależy to, czy firma jest zaliczana (do celów rachunkowych) do jednostek mikro, małych, średnich czy dużych. Progi te dotyczą m.in. sumy bilansowej i przychodu netto. To z kolei wpływa na możliwość stosowania różnych rachunkowych uproszczeń, np. sporządzania uproszczonego bilansu, obowiązku (lub jego braku) badania sprawozdań finansowych.

Ponadto, choć nie wynika to wprost z dyrektywy, wzrosną limity przychodów netto ze sprzedaży oraz sumy aktywów bilansu, od których zależy prawo do:

  • klasyfikowania umów leasingu finansowego według kryteriów prawa podatkowego, a nie ustawy o rachunkowości,
  • odstąpienia od tworzenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  • stosowanie do wyceny instrumentów finansowych wyłącznie przepisów ustawy o rachunkowości, bez rozporządzenia ministra finansów,
  • stosowania uproszczonego sposobu obliczania kosztu wytworzenia produktu.

Obecnie uproszczenia te (z wyjątkami) mogą stosować jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

  • 25,5 mln zł (po zmianie ma to być 31 875 tys. zł) – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  • 51 mln zł (po zmianie ma to być 63 750 tys. zł) – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  • 50 osób – w przypadku średnio rocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Natomiast do 6 lipca 2024 r. powinny zostać wdrożone zmiany w sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju wynikające ze wspomnianej nowelizacji dyrektywy 2013/34/UE. ©℗