Zarówno na fakturach VAT, jak i na druku aktualizacyjnym NIP muszą się znaleźć dane wszystkich wspólników spółki cywilnej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Spółka cywilna jest odrębnym od swoich wspólników podatnikiem VAT, a więc zgodnie z art. 9 ustawy o ewidencji i identyfikacji płatników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 869) aktualizacje jej dotyczące trzeba w ciągu 7 dni zgłosić do urzędu skarbowego na druku NIP-2.
Spółka uważała, że wystarczy, iż wpisze swoją pełną i skróconą nazwę, i takie oznaczenie będzie potem umieszczać na fakturach VAT. Tłumaczyła, że nie ma żadnego obowiązku dodawania jeszcze informacji o każdym z jej wspólników. Tym bardziej że fiskus i tak ma o nich wszystkie potrzebne dane – argumentowała. Powołała się też na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 września 2010 r. (sygn. akt I FSK 1443/09), z którego wynikało, że nazwa spółki cywilnej jako podatnika VAT nie musi uwzględniać imion i nazwisk wspólników ją tworzących.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przywołał jednak art. 860-875 kodeksu cywilnego, z których wynika, że przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej, a nie ona sama. Nie ma ona bowiem osobowości prawnej, ani nie może we własnym imieniu zaciągać zobowiązań.
Niczego w tym zakresie nie zmienia jej status jako podatnika VAT – podkreślił dyrektor KIS.
Uznał zatem, że prawidłowe jej oznaczenie musi zawierać dane o każdym wspólniku. Tylko w ten sposób kontrahenci i inni zainteresowani będą mogli dowiedzieć się, którzy wspólnicy są stroną np. umów zawieranych przez spółkę – stwierdził dyrektor Krajowej Inspekcji Skarbowej.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 marca 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4018.1.2018.3.KO