Podstawowy termin zwrotu różnicy VAT wynosi 60 dni od złożenia deklaracji. Podatnik może wystąpić o zwrot w trybie przyspieszonym w ciągu 25 dni.

NOWE PRAWO

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.
Zwrot różnicy podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy w banku mającym siedzibę w Polsce lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:
• faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone,
• dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji naczelnika urzędu celnego i zostały przez podatnika zapłacone,
• importu towarów rozliczanego w deklaracji w ramach procedury uproszczonej, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.
Należy pamiętać, że jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika. Jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu urząd skarbowy na wniosek podatnika dokonuje zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni, gdy podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.