Przedsiębiorcy, którzy zarabiali za granicą w 2002 roku, wnioski o abolicję podatkową musieli złożyć do 6 października 2008 r.
Warunkiem uzyskania abolicji podatkowej jest złożenie w urzędzie skarbowym wniosku PIT-AZ i oświadczenia AZ-O. Co istotne do wniosku abolicyjnego nie trzeba dołączać dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodów i zapłatę podatku za granicą. Należy je jednak przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek. O przedstawienie takiej dokumentacji może bowiem poprosić urząd skarbowy.

Rodzaj abolicji

Rodzaj abolicji podatkowej będzie uzależniony od tego, czy podatnik w Polsce rozliczył zagraniczne zarobki, czy zataił je przed fiskusem. Jeśli podatnik nie rozliczył się z dochodów w polskim urzędzie skarbowym - a miał taki obowiązek - w ramach abolicji może wnioskować o umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za dany rok podatkowy. Wysokość umorzenia stanowi różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do uzyskanych za granicą przychodów z pracy metody wyłączenia z progresją.
Gdy podatnik rozliczył się z dochodów zagranicznych i odprowadził podatek, abolicja przybierze formę zwrotu podatku i stanowi różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za dany rok podatkowy przy zastosowaniu do uzyskanych za granicą przychodów z pracy metody wyłączenia z progresją.
Jeśli podatnik rozliczył się tylko z części dochodów z pracy za granicą w polskim urzędzie skarbowym lub rozliczył całość tych dochodów, ale odprowadził tylko część podatku, to w ramach abolicji może uzyskać umorzenie zaległości podatkowej i zwrot podatku.

Wypełnienie formularzy

Formę abolicji wybiera sam podatnik, zaznaczając na wniosku PIT-AZ odpowiedni kwadrat. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie na druku AZ-O, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające wysokość: uzyskanych przychodów z pracy za granicą, zapłaconego za granicą podatku (jeżeli podatnik był zobowiązany do jego zapłaty). Do wniosku o umorzenie zaległości podatkowej należy również dołączyć zeznanie podatkowe za rok, którego dotyczy wniosek, chyba że podatnik złożył zeznanie podatkowe przed dniem wystąpienia z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej. Jeżeli w złożonym (przed dniem złożenia wniosku) zeznaniu podatkowym za rok, którego dotyczy wniosek, podatnik nie wykazał uzyskanych przychodów z pracy za granicą lub wykazał je w niepełnej wysokości, do wniosku należy dołączyć korektę zeznania podatkowego za ten rok.
JAK TO ZROBIĆ...
Przeliczenie dochodów na złote
PROBLEM: Podatnik zarabiał za granicą w 2004 i 2005 roku, prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą. Planuje teraz skorzystać z abolicji podatkowej, bo nie rozliczył zagranicznych zarobków w Polsce, mimo że miał taki obowiązek. Czy zagraniczne dochody trzeba przeliczyć na złote?
ROZWIĄZANIE: W przypadku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej z lat 2002-2006 przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu ogłaszanych przez NBP. Za rok 2007 przychody przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.