Dzieci rolników, które odzyskały własność ziemi od państwa, muszą czekać z jej sprzedażą pięć lat. W przeciwnym wypadku zapłacą podatek – wynika z wyroku NSA.Spór toczyła z fiskusem podatniczka, która zbyła udziały w gospodarstwie rolnym na rzecz drugiego spadkobiercy (w ramach działu spadku i zniesienia współwłasności). Oboje odziedziczyli je po rodzicach.
Rodzice byli pierwotnie właścicielami gruntu i zabudowań, ale w latach 70. przekazali własność ziemi na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za emeryturę. W 1992 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2336), która pozwoliła odzyskać własność takich gruntów. W tym czasie rodzice podatniczki już nie żyli. Wniosek o zwrot własności złożyli więc spadkobiercy. Dział spadku i zniesienie współwłasności miało miejsce rok po tym, jak prezydent miasta wydał decyzję o zwrocie własności.
Podatniczka, przekazując swoje udziały w spadku drugiemu spadkobiercy, sądziła, że nie zapłaci PIT. Tłumaczyła, że spieniężyła jedynie to, co odziedziczyła. Słowem, spłata nie przekroczyła wartości odziedziczonego udziału, a w związku z tym podatek nie jest należny – przekonywała.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zażądał jednak PIT od tej części spłaty, która dotyczyła udziałów w gruncie. Stwierdził, że podatniczka ich nie odziedziczyła, tylko nabyła na mocy decyzji administracyjnej, a pomiędzy nabyciem a spłatą nie minęło jeszcze pięć lat. Dopiero po upływie tego czasu nie byłoby przychodu ze zbycia (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT).
Tak samo orzekły sądy administracyjne. Zarówno WSA we Wrocławiu, jak i NSA wyjaśniły, że zwrot ziemi na podstawie decyzji administracyjnej oznacza nabycie. Każdy zatem, kto chce zbyć taki grunt bez podatku musi odczekać pięć lat. – Przepisy wyraźnie mówią, że „w drodze decyzji administracyjnej organ orzeka o przeniesieniu własności – podkreślił sędzia NSA Jerzy Rypina.
Tak samo orzekł NSA w wyroku z 17 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 3003/15.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 20 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 707/16.