Inwestorzy, którzy zarabiają lub tracą na akcjach, są zobowiązani do podatkowego rozliczenia transakcji giełdowych. Nie mają takiej możliwości, jak np. pracownicy, że rozliczenia dokona za nich biuro rachunkowe, tak jak robi to za nich zakład pracy.

Sami muszą złożyć zeznanie i wyliczyć kwotę podatku. Dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym. Na osobie, która uzyskała dochód (poniosła stratę), ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania PIT-38, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty podatku wynikającego z zeznania. Warto zaznaczyć, że obowiązek złożenia zeznania istnieje również w przypadku poniesienia straty. Jest to o tyle istotne, że wykazaną stratę można będzie odliczyć od dochodu w latach następnych.

Zeznanie PIT-38 wypełnia się na podstawie otrzymanej od biura maklerskiego informacji PIT-8C. W przypadku posiadania rachunków w kilku biurach należy kwoty z otrzymanych informacji PIT-8C zsumować i wpisać do zeznania rocznego.

PRZYKŁAD: DWA RACHUNKI MAKLERSKIE

Podatnik prowadził dwa rachunki inwestycyjne w różnych biurach maklerskich. Z jednego otrzymał PIT-8C, w którym określono, że przychód ze sprzedaży akcji w kwocie 10 tys. zł, a koszty stanowiące cenę zakupu i prowizje wyniosły 6 tys. zł. W efekcie dochód do opodatkowania wyniósł 4 tys. zł. W drugim z otrzymanych PIT-8C ze zbycia akcji innej spółki przychód wyniósł 7 tys. zł, przy kosztach 8 tys. zł, co w efekcie przyniosło stratę w kwocie 1 tys. zł. W zeznaniu PIT-38 podatnik powinien określić łączny dochód do opodatkowania, wynikający z danych z dwóch PIT-8C. Ostatecznie podatnik od łącznej kwoty przychodu powinien odjąć łączną kwotę kosztów i wtedy dochód do opodatkowania wyniesie 3 tys. zł ([10 000 +7000] - [6000 + 8000 zł]= 3000 zł).

Obliczenie dochodu

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. Oznacza to, że podatnicy mogą uwzględnić koszty związane z nabyciem i zbyciem akcji, a opodatkowaniu podlega dochód.

Dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a kosztami uzyskania przychodów.

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

• nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

• wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

W przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach (sprzedaż krótka) dochód ustala się na dzień, w którym nastąpił zwrot pożyczonych papierów wartościowych lub miał nastąpić, zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów. Dochodem takim, uzyskanym w roku podatkowym, jest różnica między sumą przychodów z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych a wydatkami poniesionymi na nabycie zwróconych papierów wartościowych.

Jeżeli podatnik o nieograniczonym obowiązku podatkowym osiąga dochody zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. W związku z tym inwestor giełdowy jest zobowiązany do wykazania w zeznaniu rocznym PIT-38 przychodów i kosztów uzyskania od całości swoich operacji. W przychodach należy ująć zarówno przychody uzyskane na terytorium Polski, jak również uzyskane poza granicami kraju. W analogiczny sposób należy postąpić w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów.