ANALIZA

Nie podlegają opodatkowaniu dochody uzyskane po 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych w jednej z form wymienionych w art. 52 ust. 1 lit b ustawy o PIT, w tym nabytych na podstawie oferty publicznej.

– Warunkiem zwolnienia jest nabycie tych papierów przed 1 stycznia 2004 r. – zwraca uwagę Paweł Nocznicki, doradca podatkowy z Accreo Taxand.

Zwolnienie wynika z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej ustawę o PIT (Dz.U. z 2003 r. nr 202, poz. 1956), ale ani ta ustawa, ani ustawa o PIT lub inna ustawa podatkowa nie zawierały przed 2004 rokiem definicji publicznej oferty.

Brak odesłania

Zdaniem Krzysztofa Kaczmarka, doradcy podatkowego, partnera zarządzającego w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek, o ile spełnienie kryterium dopuszczenia do publicznego obrotu nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle spełnienie warunku nabycia na podstawie oferty publicznej nie jest już takie jasne.

– Ustawa o PIT, ani inna ustawa podatkowa, nie zawiera definicji publicznej oferty. Przepis zwalniający dochód z opodatkowania, mówiąc o publicznej ofercie, nie odsyła do żadnego innego aktu prawnego – wyjaśnia Krzysztof Kaczmarek.

Oferta publiczna

Przepisy o obrocie papierami wartościowymi do końca 2003 roku nie zawierały definicji publicznej oferty. Precyzowały jedynie, co należy rozumieć przez: pierwszą publiczną ofertę oraz publiczny obrót papierami wartościowymi.

– Jeżeli papiery wartościowe są oferowane przy użyciu środków masowego przekazu lub w inny sposób do więcej niż 300 osób, stanowi to publiczny obrót, a jeżeli są oferowane w ten sposób po raz pierwszy, to jest to pierwsza oferta publiczna – tłumaczy Krzysztof Kaczmarek.

Również Paweł Nocznicki przypomina, że przed 1 stycznia 2004 r. nie istniała legalna definicja tego pojęcia. Definicja została wprowadzona dopiero ustawą z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z nią ofertą publiczną jest udostępnianie informacji o warunkach nabycia papierów wartościowych, co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi.

– Jeśli więc pracodawca skierował ofertę nabycia akcji pracowniczych do kilkuset osób, to czy zwolnienie od PIT dla akcji pracowniczych mogłoby mieć zastosowanie – zastanawia się Paweł Nocznicki.