Zwolnienie nabywcy nieruchomości z obowiązku zwrotu bonifikaty nie powoduje, że otrzymał on jakiekolwiek świadczenie – orzekł NSA.
Sąd uznał, że w takiej sytuacji nabywca zostaje zwolniony z obowiązku zwrotu korzyści, którą już uzyskał.
Sprawa dotyczyła miasta, które sprzedało najemcy zajmowane przez niego mieszkanie. Korzystał on z pierwszeństwa w zakupie. Miasto udzieliło mu bonifikaty z tym jednak zastrzeżeniem, że jeśli zbędzie lokal przed upływem 5 lat, upust będzie musiał zwrócić.
Po 7 miesiącach nabywca podarował mieszkanie bliskiej osobie. Miasto uznało więc, że nie dotrzymał on warunków bonifikaty i zażądało jej zwrotu. Podatnik złożył jednak wniosek o odstąpienie od tego żądania. Oświadczył, że nie chciał zarobić na zbyciu, a poza tym w wyniku kolejnej transakcji mieszkanie ponownie stało się jego własnością. Osoba, której je podarował, oddała je bowiem po 9 miesiącach.
W odpowiedzi na jego wniosek rada miejska podjęła uchwałę, w której zgodziła się na odstąpienie od zwrotu bonifikaty.
Spór z fiskusem dotyczył tego, czy takie odstąpienie od zwrotu bonifikaty jest przychodem dla właściciela mieszkania i czy w związku z tym miasto musi mu wystawić informację PIT-8C. Miasto twierdziło, że właściciel nie ma przychodu, a więc nie ma też obowiązku wystawiania informacji PIT-8C. Urząd miasta wyjaśnił, że opodatkowany może być jedynie przyrost mienia osoby fizycznej, czyli przysporzenie majątkowe.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uważał natomiast, że katalog przychodów z innych źródeł nie jest zamknięty i nie ma przeszkód, aby zaliczyć do nich wszelkie realne korzyści majątkowe, które uzyskał podatnik. Skoro więc właściciel mieszkania nie musiał zwracać bonifikaty, to uzyskał realne przysporzenie majątkowe, czyli przychód podlegający opodatkowaniu. Miasto ma więc obowiązek wystawić PIT-8C – stwierdził organ.
Interpretację tę uchylił WSA w Szczecinie. Orzekł, że podmiot, który chce sprzedać nieruchomość z bonifikatą, nie wykonuje na rzecz kupującego żadnego świadczenia, a kupujący żadnego świadczenia nie otrzymuje. Zatem przyznanie bonifikaty, czyli ustalenie przez miasto ceny odbiegającej od wartości rynkowej, nie jest świadczeniem na rzecz kupującego, a jedynie wyrażeniem woli, że miasto sprzeda nieruchomość za określoną cenę – stwierdził WSA.
Podobnie uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
– Zwolnienie nabywcy nieruchomości z obowiązku zwrotu bonifikaty nie powoduje, że nabywca otrzymał jakiekolwiek świadczenie – wyjaśnił sędzia Artur Adamiec.
Podkreślił, że nabywca został zwolniony z obowiązku zwrotu korzyści, którą już uzyskał. Jest to więc zdarzenie neutralne podatkowo. Miasto nie musi więc wystawiać informacji PIT-8C.
Podobnie NSA orzekał w wyrokach z 6 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 278/14) oraz 20 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 731/15).
Opodatkowany może być jedynie realny przyrost korzyści
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 1 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 567/16.