Firmy handlujące w internecie elektroniką czy sprzętem RTV i AGD stracą zwolnienie z VAT - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT przygotowany przez resort finansów. Zdaniem MF zmiany mają pomóc uszczelnić system podatkowy i uprościć regulacje.

"Procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (...) zawiera rozwiązania, których celem jest m.in. dodatkowe uszczelnienie systemu podatku VAT, jak również pewne uproszczenie przepisów prawa w zakresie VAT i usunięcie niektórych zbytecznych obecnie, a uciążliwych dla podatników, obowiązków" - poinformowało PAP we wtorek biuro prasowe MF.

"Planowane wejście w życie przepisów ustawy nowelizującej to 1 lipca 2018 r." - dodano.

Z Oceny Skutków Regulacji projektu zamieszczonego we wtorek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji wynika, że w tym roku zmiany mają dać budżetowi państwa dodatkowe 51,6 mln zł dochodu, a w kolejnych latach przyczynią się do zwiększenia dochodów o 124 mln zł rocznie.

Wśród zmian nakierowanych na uszczelnienie systemu VAT wymieniono m.in. wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT przez podatników dokonujących sprzedaży przez internet niektórych towarów wrażliwych na oszustwa. Chodzi o firmy, których obroty co prawda nie przekroczyły 200 tys. zł, ale handlują np. sprzętem elektronicznym i elektrycznym, RTV i AGD.

Zgodnie z projektem zwolnienie stracą firmy świadczące usługi ściągania długów. Doprecyzowany ma zostać zakres obowiązku rozliczania VAT w obrocie produktami ropopochodnymi. W projekcie jest odwołanie do nowej definicji paliw ciekłych zawartej w prawie energetycznym, zamiast do definicji z ustawy o akcyzie.

Przewidziano też doprecyzowanie przepisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz podatników VAT UE. Jednocześnie projekt wprowadza dodatkowy warunek, od którego uzależnione jest wpisanie podatnika do wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną - przed wpisaniem go do wykazu podmiot taki będzie musiał przez co najmniej 12 miesięcy działać, jako podatnik VAT czynny.

"Ograniczy to nadużywanie przez podmioty nowe (wśród których występuje największe ryzyko nieprawidłowości w VAT) instytucji kaucji gwarancyjnej, której celem jest uwiarygodnienie prowadzonej sprzedaży towarów" - tłumaczy MF.

W projekcie znalazły się też zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur. Możliwość wystawienia faktury dla nabywcy (podatnika VAT) z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie uzależniona od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy. Dzięki temu fiskus będzie miał pewność, że faktura wystawiona dla podatnika oraz wykorzystana przez niego na podstawie paragonu dokumentuje zakup dokonany przez tego podatnika. Jednocześnie projekt wprowadza stosowne sankcji w tym zakresie.

"Zmiana w Ordynacji podatkowej polega na doprecyzowaniu, że przepisu o nadpłacie (...) nie stosuje się, jeżeli zwrot nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, którego ciężar został przerzucony na nabywcę (lub na osoby trzecie) skutkowałby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika" - tłumaczy MF w uzasadnieniu do projektu.

Jak dodano, w tym zakresie regulacje Ordynacji podatkowej uzupełniono stosownymi zmianami przepisów ustawy o VAT, dotyczącymi braku możliwości pomniejszenia podatku należnego VAT o kwotę nadwyżki podatku naliczonego z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Do zmian ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej zaliczono natomiast m.in. obniżenie wysokości tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15 proc. w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej.

Projekt przewiduje także nowelizację Prawa energetycznego. "Zawiera doprecyzowanie definicji paliw ciekłych poprzez wskazanie, że określone wyroby stanowią paliwa bez względu na różne możliwe ich zastosowania, co pozwoli uszczelnić system koncesjonowania i nadzoru nad obrotem, produkcją i przywozem paliw" - wyjaśnia MF.

"Jednoznaczne rozumienie pojęcia paliw ciekłych przyczyni się również do uszczelnienia poboru podatków związanych z obrotem paliwami i wyeliminuje próby fikcyjnego deklarowania przywozu paliw na cele inne niż napędowe" - dodano. W konsekwencji, jak poinformowano, poszerzony zostanie katalog podmiotów, które będą musiały uzyskać koncesje lub uzyskać wpis do rejestru tzw. podmiotów przywożących.