Spółka osobowa, której wspólnikami są osoby fizyczne, postanowiła sprzedać nieruchomość mieszkalną, przy czym nie prowadzi ona działalności w tym zakresie. Jak prawidłowo należy opodatkować przychód uzyskany z tej transakcji?
W spółkach osobowych innych niż spółka komandytowo-akcyjna podatnikami podatku dochodowego są ich wspólnicy. Tak więc w przypadku wspólników będących osobami fizycznymi skutki podatkowe należy analizować w oparciu o przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2018 r. poz. 200 ze zm.; dalej ustawa o PIT). I tak, zgodnie z ustawą o PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka osobowa, przychody wspólnika z udziału w takim podmiocie uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym przychody z udziału w spółce osobowej u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej lub według liniowej stawki w wysokości 19 proc. (w zależności od formy opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wybranej przez podatnika).
W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Wskazane powyżej zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat, jak również ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki osobowej. Powyższe regulacje obrazują tzw. zasadę transparentności podatkowej spółek osobowych. Oznacza to, że przychody i koszty zostają, w odpowiedniej proporcji, przypisane bezpośrednio do ich wspólników.