Od 1 kwietnia 2018 r. paragonem fiskalnym będą musiały być potwierdzane usługi wstępu na przedstawienia cyrkowe, do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki i sale taneczne. A także – wymiana waluty dokonywana poza bankiem i spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową.
Od 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające zwolnienia z kas rejestrujących (z 20 grudnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 2454). Minister rozwoju i finansów rozszerzył w nim zakres czynności objętych bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania obrotu w kasie. Wielu podatników nadal jednak może korzystać ze zwolnień z tego obowiązku. Nowe rozporządzenie w przeważającej mierze powiela bowiem zwolnienia, jakie w tym zakresie obowiązywały do końca 2017 r.
Dwa rodzaje
Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania są przedmiotowe oraz podmiotowe. Pierwsze obejmują konkretne czynności wykonywane przez podatników. Zwolnienia te są wymienione w załączniku do rozporządzenia (51 pozycji).
Zwolnienia podmiotowe obejmują natomiast podatników, a w konsekwencji, co do zasady, całą występującą u nich sprzedaż. Zwolnienia te określa par. 3 rozporządzenia. Wyjątek stanowi zwolnienie podmiotowe dla jednostek samorządu terytorialnego, które obejmuje nie całą, ale część sprzedaży prowadzonej przez te jednostki.
Zwolnienia podmiotowe
Istnieją trzy rodzaje zwolnień podmiotowych z obowiązku ewidencjonowania. Są to:
● 1) zwolnienia podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania przysługujące ze względu na kwotę obrotu (par. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia),
● 2) zwolnienia podmiotowe przysługujące ze względu na udział sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania w całkowitym obrocie; w tym przypadku pod uwagę należy brać tylko sprzedaż zwolnioną wymienioną w części pierwszej załącznika do rozporządzenia, a więc w poz. 1–35; sprzedaży z poz. 36–51 nie uwzględnia się (par. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia),
● 3) zwolnienie dotyczące jednostek samorządu terytorialnego (par. 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia).
Spośród nich najczęściej zastosowanie ma zwolnienie przysługujące ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). W 2018 r. korzystają z niego podatnicy:
● u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych nie przekroczyła w 2017 r. kwoty 20 tys. zł; w przypadku podatników, którzy rozpoczęli w 2017 r. świadczenia na rzecz osób prywatnych, zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli kwota obrotu nie przekroczyła części kwoty 20 tys. zł odpowiadającej okresowi wykonywania tych czynności w 2017 r.,
● rozpoczynający w 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób prywatnych, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w 2018 r. kwoty 20 tys. zł.
Zwolnienia przedmiotowe
Czynności zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania określa załącznik do rozporządzenia. W porównaniu z poprzednim rokiem nie znalazły się w nim tylko usługi wymiany walut świadczone przez inne podmioty niż banki i kasy spółdzielczo-kredytowe. Usługi te zostały objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania na kasie (par. 4 rozporządzenia).
Oznacza to, że w 2018 r. nadal zwolnione z ewidencjonowania są m.in.:
● świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła;
● dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników.
Trzeba jednak pamiętać, że sam fakt, iż wykonywane przez podatnika czynności należą do czynności wymienionych w tym wykazie, nie oznacza, że są one bezwzględnie zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Musi być spełniony jeszcze jeden warunek. Otóż czynności te nie mogą należeć do wymienionych w par. 4 rozporządzenia, czyli do czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania.
Bezwzględnie ewidencjonowane
W par. 4 ust. 1 rozporządzenia wymienione są czynności, które nie mogą korzystać ani ze zwolnienia podmiotowego, ani ze zwolnienia przedmiotowego (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w par. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia). W konsekwencji podlegają one bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania.
Ich katalog został rozszerzony. Skutkuje to utratą przez część podatników dotychczas przysługującego im prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie. I tak od 1 kwietnia 2018 r. bezwzględnie będą musiały być ewidencjonowane w kasie:
1) usługi wstępu na przedstawienia cyrkowe,
2) usługi wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
3) usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.