Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie z początkiem nowego roku, są tak obszerne i ważne, że przedstawiamy je aż w dwóch numerach o powiększonej objętości. Zachowaliśmy w nich tabelaryczny układ treści, gdyż pozwala on czytelnikom na wygodne prześledzenie zmian w brzmieniu przepisów oraz szybkie zapoznanie się z komentarzem eksperta do konkretnych jednostek redakcyjnych ustawy.
Większość omawianych zmian została wprowadzona przez ustawę z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175). Nowelizacja ta wdraża częściowo unijną dyrektywę ATAD (rok przed terminem) i ma przede wszystkim doprowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego. Temu celowi służyć ma na przykład wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, gdyż podatnicy nie będą mogli kompensować strat z kapitałów pieniężnych z dochodami z innej działalności gospodarczej. Do zwiększenia obciążeń podatkowych zmierzają także nowe przepisy ograniczające wysokość odsetek od pożyczek i kredytów, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, oraz wprowadzenie limitu dotyczącego zaliczania wydatków na usługi niematerialne do kosztów uzyskania przychodów w przypadku podmiotów powiązanych.
Co gorsza, nie wszystkie zmiany, które weszły w życie 1 stycznia br., zostały wprowadzone prawidłowo. W szczególności nie zakładano opodatkowania wkładów pieniężnych do spółek, a także zbyt mało precyzyjnie sformułowano art. 15ca, wyłączający z kosztów uzyskania przychodu koszty finansowania dłużnego z uwagi na brak rynkowej zdolności kredytowej podatnika. Resort finansów zapowiedział już zmianę tych budzących wątpliwości interpretacyjne przepisów, co zostało uwzględnione w treści komentarza.