Jeżeli sąd powszechny rozwiąże umowę dożywocia, to dożywotnik znów nabywa mieszkanie. Od nowa trzeba więc liczyć 5-letni termin na zbycie lokalu bez podatku – uznał WSA w Warszawie.Sprawa dotyczyła podatnika, który zawarł w 2007 r. umowę dożywocia. W zamian za wikt i opierunek przeniósł na opiekuna własność mieszkania, które sam nabył w 1999 r.
Rok później opiekun zmarł, a jego spadkobiercy nie podjęli obowiązków wynikających z umowy dożywocia. Mężczyzna wystąpił więc do sądu powszechnego o rozwiązanie tej umowy. Sąd orzekł o jej rozwiązaniu w 2014 r. Mężczyzna ponownie więc stał się właścicielem mieszkania.
Rok później musiał je sprzedać, bo jego sytuacja finansowa się pogarszała. Pieniądze, jakie uzyskał ze sprzedaży, nie wystarczyły na zakup innego lokalu, więc nie mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej.
Spór z fiskusem dotyczył skutków sprzedaży mieszkania – czy mężczyzna musi zapłacić PIT od dochodu ze zbycia.
Podatnik uważał, że nabycie trzeba liczyć od 1999 r., a od tego momentu dawno już minęło pięć lat, więc przychód ze zbycia nie powstaje. Twierdził, że nie można mówić o nabyciu w sytuacji, gdy zapadł tylko wyrok sądu. Nabycie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, dotyczy jedynie umów między zbywcą i nabywcą argumentował.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał jednak, że nie można sięgać wstecz do pierwotnego nabycia mieszkania. Skoro w 2014 r., na mocy wyroku sądu, mieszkanie wróciło do mężczyzny, to ponownie stało się jego własnością. Od tej daty należy więc liczyć 5-letni termin, po upływie którego można sprzedaż mieszkanie bez podatku. Jeśli mężczyzna sprzedał lokal już po roku, to uzyskał przychód i powinien zapłacić podatek dochodowy.
WSA w Warszawie orzekł tak samo. Stwierdził, że nie ma znaczenia to, iż umowę rozwiązał sąd, a nie zbywca i nabywca (lub jego spadkobiercy).
Sędzia Marta Waksmundzka-Karasińska wyjaśniła, że zgodnie z art. 908 kodeksu cywilnego w przypadku umowy dożywocia dochodzi do przeniesienia własności na nabywcę. Skoro sąd powszechny orzekł o rozwiązaniu umowy (a nie o jej nieważności), to spowodowało to powtórne nabycie lokalu przez podatnika. Sprzedaż mieszkania po roku od tego zdarzenia spowodowała więc powstanie przychodu.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 165/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia