Dywidendę można wypłacić nie tylko z zysku osiągniętego w ostatnim roku obrotowym. Taka kwota otrzymana z zagranicy również może być zwolniona z podatku dochodowego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
Chodziło o polską spółkę będącą akcjonariuszem hiszpańskiego podmiotu, który miał wypłacić jej dywidendę sfinansowaną w całości albo w części z kapitału zapasowego, powstałego z tzw. agio (nadwyżki wniesionych wkładów nad wartością wyemitowanych akcji).
Polska firma sądziła, że taka dywidenda będzie zwolniona od podatku zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o CIT. Podkreślała, że spełniła warunki do skorzystania z tego zwolnienia, ponieważ przez dłużej niż dwa lata posiada ponad 10 proc. akcji zagranicznego podmiotu, a jej głównym celem nie jest uzyskanie podatkowych preferencji.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. Uznał, że wypłata z kapitału zapasowego nie może być traktowana jako dochód polskiej spółki z udziału w zyskach osób prawnych. Tym samym nie jest też objęta zwolnieniem na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT. Taki dochód musiałby być bowiem bezpośrednio lub pośrednio finansowany z zysku netto zagranicznej firmy – stwierdził dyrektor KIS.
W skardze do sądu spółka argumentowała, że dochodem zwolnionym na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT może być każde przysporzenie, które powstanie w związku z prawem do udziału w zyskach danego podmiotu. Może to być więc także wypłata z kapitału zapasowego hiszpańskiej spółki, a źródłem jej finansowania nie musi być zysk netto.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie podzielił jej stanowisko. Podkreślił, że pojęcie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych należy rozumieć szeroko, czyli tak jak spółka. Zgodził się też z nią, że skoro w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT mowa nie tylko o dochodach z tytułu dywidend, ale i wszystkich innych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, to spółka będzie miała prawo do zwolnienia.
Sąd odwołał się do wyroku NSA z 22 września 1993 r. (sygn. akt SA/Ka 565/93). Już wtedy NSA wyjaśnił, że „dochód z udziału w zysku osób prawnych jest pojęciem zawierającym w swej treści wszelkie dochody, jakie powstają w następstwie posiadania przez podatnika prawa do udziału w zyskach innej osoby prawnej”. U źródła jego kwalifikacji leży zatem bycie udziałowcem (akcjonariuszem) danej spółki.
Wykładnia ta nie zdezaktualizowała się i Naczelny Sąd Administracyjny podzielił ją także w innych wyrokach, m.in. z 12 sty- cznia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3648/14) i z 15 lutego 2017 r. (sygn. akt II FSK 10/15) – zwrócił uwagę WSA. Podkreślił, że najnowsze orzeczenia sądu kasacyjnego zapadły na podstawie wręcz identycznego stanu faktycznego, tj. wypłaty przez zagraniczną spółkę pieniędzy z kapitału zapasowego, utworzonego z agio. Co więcej, sąd kasacyjny przywołał w nich także inne swoje orzeczenia, m.in. z 20 stycznia 2005 r. (sygn. akt FSK 1065/04) i z 14 stycznia 2014 r. (sygn. akt II FSK 187/12). Wszystkie one potwierdzają, że wykładnia NSA w tej sprawie jest niezmienna od lat.
Wyrok rzeszowskiego WSA nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO: Wyrok WSA w Rzeszowie z 12 grudnia 2017 r., sygn. akt I SA/Rz 702/17