Ten artykuł dotyczy progów podatkowych w 2018. A tu znajdziesz informacje o progach podatkowych w 2019 roku

Jedną z form opodatkowania zarobków jest skala podatkowa. Ta przewiduje odprowadzanie podatku zgodnie z dwoma progami kwotowymi, do których przepisane odgórnie określone stawki podatku. W roku 2018, podobnie jak w latach ubiegłych, obowiązującymi progami będą stawki 18 proc. i 32 proc. O innych sposobach opodatkowania działalności przeczytasz tutaj>>>

Pierwszy próg podatkowy tj. 18 proc. dotyczy podatników, których dochody nie przekroczyły kwoty 85 528 złotych. Po przekroczeniu tej sumy, należy odprowadzić podatek w wysokości 32 proc. Warto nadmienić, że zgodnie z poniższą tabelą, stawka 32 proc. nie jest odprowadzana do skarbówki od całości dochodu, lecz jedynie od części, które przekraczają kwotę 85 528 zł.

Progi podatkowe w 2018 roku
Dochód do 85 528 zł18 proc. stawka podatkuminus kwota zmniejszająca podatek
Dochód powyżej 85 528 zł15 395 zł 04 gr + 32 proc. nadwyżki od 85 528 złminus kwota zmniejszająca podatek

Rozliczenia w 2018 roku: PIT za 2017 rok

W tym przypadku obowiązująca jest kwota wolna od podatku zapowiedziana jeszcze w 2016 roku. W ubiegłym roku bowiem jej wysokość wzrosła do 6600 zł. Zgodnie z obowiązującym prawem, kwota wolna w PIT za ubiegły rok wynosi:

- 1 188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;
- 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
- 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
- 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Rozliczenia w 2019 roku: PIT za 2018 rok

1 stycznia br. w życie weszła nowela ustawy o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznacza to wzrost kwoty wolnej od podatku do poziomu 8000 zł. Ile wynosić będzie kwota zmniejszająca podatek w 2019 roku?

Zmiany w VAT 2018

Zmiany w VAT 2018

źródło: DGP

-1440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;/'- 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
- 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
- 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych