Ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. Uwzględniono w niej zmienioną strukturę aktywów bilansu.
Komitet Standardów Rachunkowości zaktualizował KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”. Zmiany w standardzie były podyktowane koniecznością dostosowania do znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Dlatego nowa wersja uwzględnia, że zgodnie z ustawą o rachunkowości, do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są zobowiązane jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania i ogłaszania, z uwzględnieniem uproszczeń, które mogą stosować jednostki mikro i małe. Ponadto KSR 1 określa szczegółowe zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z wymogami załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
Zawiera on też reguły sporządzania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych zapewniające jego zgodność z rozporządzeniem ministra finansów z 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz.U. poz. 1327 i Dz.U. z 2015 r. poz. 1957).
Istotne różnice
Podobnie jak jego poprzednik i ten KSR wskazuje, że jego postanowienia należy odpowiednio stosować do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych przez banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz inne instytucje finansowe, których dotyczą załączniki nr 2 i 3 do ustawy o rachunkowości. Dodatkowo wskazano, że zaleca się, aby jego postanowienia stosowały także jednostki sporządzające rachunek przepływów pieniężnych, mimo iż ustawa o rachunkowości nie nakłada na nie takiego obowiązku. Przede wszystkim jednak w zaktualizowanym standardzie uwzględniono zmienioną strukturę aktywów – prezentację Należnych wpłat na kapitał podstawowy i Udziałów (akcji) własnych, jako aktywów bilansu w obu przykładach do KSR.
Najbardziej zauważalną różnicą jest zmiana numeracji części KSR – poprzednio było ich 8, a obecnie 9. Wydzielona została część II „Zakres standardu”, która poprzednio była prezentowana razem z celem unormowania.
W części III KSR (poprzednio część II) zawarto te same co poprzednio definicje. Określone zostały: Środki pieniężne, Ekwiwalenty środków pieniężnych, Przepływy pieniężne, Pieniężne koszty i korzyści, Działalność operacyjna, Działalność inwestycyjna (lokacyjna), Działalność finansowa, Jednostka nadrzędna, Metody obejmowania danych finansowych jednostek podporządkowanych, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Jednostkowe sprawozdanie finansowe.
W kolejnej części omówione zostały, w analogiczny jak dotychczas sposób, ogólne zasady związane z przygotowaniem tego elementu sprawozdania.
W aktualnej wersji KSR zwrócono uwagę, że wszelkie dodatkowe objaśnienia należy ujmować w ustępie 4 dodatkowych informacji i objaśnień. Poprzednio KSR odwoływał się do 3 ustępu.
Z kolei w dodatkowych notach należy m.in. ująć objaśnienia sytuacji, gdyby jednostka chciała odsetki i prowizje zaliczyć do przepływów działalności operacyjnej zamiast do działalności finansowej. Zwłaszcza gdy dotyczą one kredytu obrotowego i wystąpiła niezgodność sumy przepływów pieniężnych netto i zmiany stanu środków pieniężnych wynikającej z bilansu (poz. B.III.1.c aktywów). Wtedy wyjaśnia się przyczyny różnic między kwotą zmiany stanu środków pieniężnych: wykazaną w bilansie i wykazaną w rachunku przepływów pieniężnych różnicę między zmianą stanu należności wykazaną w rachunku przepływów pieniężnych oraz w bilansie. Zasada ta dotyczy też różnic związanych z zapasami, rozliczeniami międzyokresowymi, rezerwami, zobowiązaniami krótkoterminowymi.
Jednostka może uznać, że przyjęte przy sporządzaniu bilansu zasady klasyfikowania krótkoterminowych aktywów finansowych do środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych są takie same, jak stosowane do określenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w rachunku przepływów pieniężnych. W ustępie 4 dodatkowych informacji i objaśnień podaje się wtedy odpowiednią informację na ten temat.
Jeżeli jednostka w rachunku przepływów pieniężnych w dodatkowych informacjach i objaśnieniach prezentuje swoją działalność operacyjną metodą bezpośrednią, to wtedy ustalenia wymagają korekty prowadzące do uzgodnienia wartości wyniku finansowego netto i przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej. Robi się to analogicznie jak dotychczas, ale w ustępie 4.
KSR z 2017 r. podobnie jak jego poprzednik podkreśla, że przedstawienie dodatkowych informacji i objaśnień do rachunku przepływów pieniężnych:
a) ułatwia właściwe odczytanie i interpretację kwot wykazanych w poszczególnych pozycjach sprawozdania, szczególnie gdy wartość pozycji odbiega od wykazanej w innych elementach sprawozdania finansowego,
b) pozwala na odciążenie rachunku przepływów pieniężnych i eliminację pozycji mniej istotnych z punktu widzenia podstawowego celu sporządzania tego rachunku,
c) rozszerza możliwości porównań przydatnych przy szacowaniu wartości i prawdopodobieństwa wystąpienia przepływów pieniężnych w przyszłości.
Nowa wersja KSR 1 zawiera też dwa przykłady poświęcone sporządzaniu odpowiednio jednostkowego i skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych. Są to te same przykłady co poprzednio, z tym że uwzględniają one nową obowiązująca od 2016 r prezentację kapitałów własnych i przeniesienie do aktywów pozycji Należne wpłaty na kapitał podstawowy i Udziały (akcje) własne.
Od kiedy zastosowanie
Komitet Standardów Rachunkowości wskazał, że zaktualizowany standard wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym ministra rozwoju i finansów, czyli 6 listopada 2017 r. oraz ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. Co istotne, w treści standardu wskazano, że w razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja”. W praktyce, jeśli jednostka stosowała dotychczasową wersję, nie będzie takiej potrzeby.
WAŻNE
Nowy standard zastąpił Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” (Dz.Urz. Min. Fin. z 2011 r. nr 6, poz. 26).
Podstawa prawna

Komunikat ministra rozwoju i finansów z 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych (Dz.Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 2016)