Procedura po wniosku

Okres oczekiwania na zwrot opłaty skarbowej można skrócić, składając wniosek o jej zwrot za pośrednictwem organu, w którym pierwotnie złożono zgłoszenie, zaświadczenie, wniosek lub inny dokument rodzący obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej. Na taką możliwość zwraca uwagę Andrzej Włoch, asystent podatkowy w ITA Doradztwo Podatkowe. Ekspert stwierdza, że w takim wypadku organ, do którego złożono wniosek o zwrot opłaty skarbowej, jest z urzędu zobowiązany do przekazania jej do właściwego organu podatkowego wraz z kompletem dokumentów dotyczących sprawy, co może skrócić czas potrzebny organowi podatkowemu do jej rozpatrzenia. W tym samym trybie można domagać się opłaty skarbowej uiszczonej w niewłaściwym organie.

W praktyce jednak opisana procedura nie jest restrykcyjnie przestrzegana przez organy podatkowe, które sprawy związane ze zwrotem niewykorzystanej opłaty skarbowej załatwiają bez zbędnej zwłoki.

Urząd nie chce oddać

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Według Rafała Styczyńskiego, doradcy podatkowego z kancelarii doradztwa podatkowego stytax.pl, często zdarza się, że urzędy odmawiają zwrotu opłaty skarbowej, nawet jeśli faktycznie nie doszło do ostatecznego rozstrzygnięcia, a urząd dokonał tylko pewnych czynności proceduralnych.

- Organ nie zwraca opłaty z urzędu. Za każdym razem należy wystąpić o zwrot z właściwym wnioskiem - podkreśla Rafał Styczyński.

Wskazuje, że możliwa jest też sytuacja, kiedy wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu jego braków formalnych. Jednak także wówczas podatnik powinien mieć prawo do zwrotu opłaty - ustawa mówi jasno, że jeśli nie było zamierzonego efektu końcowego, organ w razie stosownego wniosku nie ma prawa do zatrzymania jakiejkolwiek części uiszczonej opłaty skarbowej. Praktyka urzędów w tej materii jest często inna. Wspomniany zwrot następuje w gotówce lub na rachunek bankowy wnioskodawcy po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu. Na wydanie decyzji urząd ma 14 dni.