INTERPELACJA

Powiaty wydające akty administracyjne, od których pobierana jest opłata skarbowa, pozbawione są płynących z niej dochodów. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 10819), zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 88, poz. 539 z późn. zm.) wpływy z opłaty skarbowej stanowią wyłącznie źródło dochodów własnych gmin.

Opłata skarbowa obejmuje m.in. czynności wykonywane przez organy administracji publicznej tak rządowej, jak i samorządowej. Jest ona również pobierana od czynności wykonywanych przez podmioty niebędące organami administracji publicznej, lecz wykonujące zlecone im zadania. Oznacza to, że starostowie są jednym z wielu organów administracji publicznej, które wykonują czynności podlegające opłacie skarbowej, nie otrzymując dochodów z tego tytułu.

Zdaniem resortu wprowadzenie zmian, w świetle których wpływy z opłaty skarbowej zasilałyby budżety powiatów, stawiałoby te podmioty w pozycji uprzywilejowanej wobec innych organów administracji publicznej. MF wskazało, że organem podatkowym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zmiany spowodowałyby generowanie kosztów po stronie organów podatkowych związanych z poborem opłaty skarbowej oraz dystrybuowaniem wpływów z tej opłaty na rzecz beneficjentów, tj. powiatów, oraz ubytek w dochodach gmin, co wymagałoby rekompensaty.